TH?NG TIN DàNH CHO CB-VC-NL?

TH?NG TIN DàNH CHO CB-VC-NL?
Thông báo, thông tin cho CB-VC-NL?

TH?NG TIN DàNH CHO SINH VIêN

TH?NG TIN DàNH CHO SINH VIêN
T?t c? thông báo, thông tin cho sinh viên
T?t c? thông báo, thông tin cho h?c viên

TUY?N D?NG - VI?C LàM

TUY?N D?NG - VI?C LàM
Thông tin v? vi?c làm, th?c t?p...

K? HO?CH

CHI?N L??C GIAI ?O?N 2016 -2020
hcmus2.jpg
Gi?i thi?u

N?m 1996, Tr???ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên ????c chính th?c thành lâ?p theo quyê?t ?i?nh 1236/GD?T cu?a Bô? GD&?T nga?y 30/3/1996 trên c? s?? ta?ch ra t?? Tr???ng ?a?i ho?c Tô?ng h??p TP. HCM ?ê? tham gia va?o ?a?i ho?c Quô?c gia TP.HCM.

K? ho?ch chi?n l??c giai ?o?n 2106 -2020 t?i ?ây

T?P CHí KHOA H?C

T?p chí Phát tri?n Khoa h?c & C?ng ngh?

Biomedical Research and Therapy

Progress in Stem Cell

Gi?i thi?u Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.