L??t xem: 52

D? ki?n nang b?c l??ng tr??c th?i h?n do l?p thành tích n?m 2020

?? chu?n b? t?t cho c?ng tác nang b?c l??ng tr??c th?i h?n do l?p thành tích hàng n?m ??i v?i viên ch?c và ng??i lao ??ng, nay Phòng T? ch?c – Hành chính th?ng báo danh sách d? ki?n nang b?c l??ng tr??c th?i h?n do l?p thành tích n?m 2020.

?? ngh? ??n v? th?ng báo ??n viên ch?c, ng??i lao ??ng rà soát th?ng tin theo danh sách ?ính kèm, n?u có sai sót vui lòng g?i ph?n h?i v? Phòng T? ch?c – Hành chính (F.01) ho?c qua ??a ch? email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.