L??t xem: 55

D? ki?n ph? c?p tham niên ??i v?i nhà giáo n?m 2020 – ??t 1

?? chu?n b? t?t cho c?ng tác nang ph? c?p tham niên nhà giáo hàng n?m ??i v?i cán b? gi?ng d?y trong biên ch?, nay Phòng T? ch?c – Hành chính th?ng báo danh sách nang ph? c?p tham niên nhà giáo n?m 2020 – ??t 1.

?? ngh? ??n v? th?ng báo ??n viên ch?c rà soát h? s? ph? c?p theo danh sách ?ính kèm, n?u có chênh l?ch, vui lòng g?i ph?n h?i v? Phòng T? ch?c – Hành chính (F.01) ho?c qua ??a ch? email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.