L??t xem: 13753

Th?ng báo v/v n?p b?n sao B?ng t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng ??i v?i sinh viên khóa 2019 tr? v? tr??c (c?p nh?t danh sách ??n 26/11/2020)

TH?NG BáO

?V? vi?c n?p b?n sao B?ng t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng ??i v?i sinh viên khóa 2019 tr? v? tr??c

?

Th?c hi?n quy ??nh t?i ?i?m b Kho?n 3 ?i?u 14 Quy ch? tuy?n sinh ??i h?c h? chính quy; tuy?n sinh cao ??ng nhóm ngành ?ào t?o giáo viên h? chính quy ban hành kèm theo Th?ng t? s? 05/2017/TT-BGD-?T ngày 25/01/2017 c?a B? tr??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên yêu c?u t?t c? sinh viên ?ang h?c ph?i n?p b?n photo c?ng ch?ng B?ng t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng ho?c b?n photo B?ng t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng (mang theo b?n chính ?? ??i chi?u) theo l?ch nh? sau:

STT

??i t??ng sinh viên

Th?i gian n?p

N?i nh?n

1.????? ?

SV b?c ??i h?c, Cao ??ng Chính quy các khóa h?c t?i c? s? Nguy?n V?n C?

T? ngày 09/11 ??n ngày 15/12/2020

(Sáng: 08g00 – 11g00;

Chi?u: 13g30 – 16g30)

Phòng C?ng tác Sinh viên (phòng A.02 Tòa nhà A)

2.????? ?

SV khóa 2018 h?c t?i c? s? Th? ??c – D? An

T? ngày 09/11 ??n ngày 25/12/2020

(Sáng: 08g00 – 11g00;

Chi?u: 13g30 – 15g00)

Phòng C?ng tác Sinh viên (phòng 2.8 t?ng 2 Tòa nhà ?i?u hành)

3.????? ?

SV khóa 2019 h?c t?i c? s? Th? ??c – D? An

T? ngày 26/11 ??n ngày 15/12/2020

(Sáng: 08g00 – 11g00;

Chi?u: 13g30 – 15g00)

?

??????????? ?? ngh? t?t c? sinh viên th?c hi?n Th?ng báo theo ?úng th?i gian quy ??nh. Tr??ng h?p sinh viên kh?ng th?c hi?n xem nh? h? s? nh?p h?c kh?ng h?p l? và s? b? x? ly theo Quy ch? tuy?n sinh.

N?i nh?n:

-????????? Ban Giám hi?u;

-????????? Các ??n v? trong Tr??ng;

-???????? L?u: CTSV.

TL. HI?U TR??NG

TR??NG PHòNG C?NG TáC SINH VIêN

Tr?n V?

?

?

?

Loading...

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2020-11 DS nop bang TN 26-11.pdf)2020-11 DS nop bang TN 26-11.pdf 1345 kB26-11-202026-11-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C