L??t xem: 29994

Th?ng báo v/v cung c?p th?ng tin l?u trú n?m h?c 2020-2021 (c?p nh?t 27/11/2020)

TH?NG BáO

V? vi?c cung c?p th?ng tin l?u trú n?m h?c 2020-2021

?

?????????? Th?c hi?n c?ng tác qu?n ly sinh viên theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, Nhà tr??ng yêu c?u t?t c? sinh viên h? ?ào t?o chính quy (b?c ??i h?c, Cao ??ng) ?ang theo h?c t?i Tr??ng th?c hi?n vi?c cung c?p th?ng tin l?u trú t? 06/11/2020 – 04/12/2020 theo h??ng d?n sau:

B??c 1: C?p nh?t th?ng tin cá nhan t?i th? “Th?ng tin chi ti?t”

 • ??ng nh?p tài kho?n sinh viên trên h? th?ng Portal ()
 • C?p nh?t ??y ?? th?ng tin ?i?n tho?i, email và n?i ? hi?n nay t?i Th? Th?ng tin chi ti?t (s? d?ng Ti?ng Vi?t có d?u, kh?ng vi?t t?t; ghi r? s? nhà, ???ng, khu ph?, ph??ng/x?, qu?n/huy?n, t?nh/TP).
  • VD1: 227 Nguy?n V?n C?, Ph??ng 4, Qu?n 5, Tp.HCM
  • VD2: Phòng 406, D?y nhà 4, Khu A, KTX ?HQG TPHCM
 • Ch?p l?i toàn b? màn hình v?a c?p nh?t (có h? tên và MSSV) ?? xác nh?n ngo?i trú (sinh viên có th? dùng di?n tho?i ch?p l?i màn hình ?? Nhà tr??ng có th? ki?m tra tr?c ti?p trong tr??ng h?p kh?ng th? ki?m tra Portal).

B??c 2: Xác nh?n ngo?i trú:

 • ??i v?i sinh viên ngo?i trú (kh?ng n?i trú t?i ky túc xá): xác nh?n ??a ch? ngo?i trú theo 1 trong 2 cách sau:
  • Cách 1: Mang s? h? kh?u (ho?c s? ??ng ky t?m trú/ ho?c h?p ??ng thuê nhà/ ho?c hóa ??n ti?n ?i?n/n??c/internet có hi?n th? ??y ?? th?ng tin ??a ch? ?ang ?…) ??n xác nh?n tr?c ti?p t?i Phòng C?ng tác Sinh viên (có th? s? d?ng b?n photo, sau khi Nhà tr??ng ki?m tra xong s? tr? l?i).
  • Cách 2: S? d?ng email sinh viên g?i hình ch?p m?t trong các lo?i gi?y t? nêu trên g?i ??n email ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.
   • Tiêu ??: [NT]-MSSV, VD: [NT]-1611001
   • N?i dung bao g?m:
    • Ghi r? ??a ch? n?i ? hi?n nay
    • file hình ch?p gi?y t? kèm theo có hi?n th? ??y ?? th?ng tin ??a ch? ?ang ? (quy ??nh ??t tên file là MSSV)
    • ?nh ch?p toàn b? giao di?n th? “Th?ng tin chi ti?t” trên Portal (quy ??nh ??t tên file là MSSV-P)
 • ??i v?i sinh viên n?i trú Ky túc xá (theo danh sách ?ính kèm): kh?ng c?n th?c hi?n b??c này.

Tr??ng h?p sinh viên ?ang n?i trú KTX nh?ng kh?ng ???c ghi nh?n N?i trú trong danh sách thì n?p biên n?i trú lai v? P.CTSV ?? c?p nh?t

Vi?c cung c?p th?ng tin l?u trú s? là m?t trong nh?ng c?n c? ?? ?ánh giá k?t qu? rèn luy?n, các sinh viên kh?ng th?c hi?n s? b? tr? 15 ?i?m t?i m?c 6.2 (theo Quy ch? ?ánh giá k?t qu? rèn luy?n sinh viên ???c ban hành kèm theo quy?t ??nh s? 1208/Q?-KHTN ngày 04/9/2020 c?a Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên).

?? ngh? t?t c? các sinh viên th?c hi?n nghiêm ch?nh n?i dung và th?i gian quy ??nh trên.

N?i nh?n:

-??????????? Ban giám hi?u (?? b/c);

-??????????? Phòng ?ào t?o (?? t/t);

-??????????? BCN các Khoa (?? t/t);

-??????????? ?oàn TN, H?i SV (?? t/t);

?

Loading...

?

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2020 KTX All.pdf)2020 KTX All.pdf 2177 kB03-11-202003-11-2020
Download this file (2020 QLNgT 27.11.pdf)2020 QLNgT 27.11.pdf 9515 kB27-11-202027-11-2020
Download this file (2020-11 QLNT 13-11.pdf)2020-11 QLNT 13-11.pdf 7865 kB13-11-202013-11-2020
Download this file (2020-11 QLNT 23-11.pdf)2020-11 QLNT 23-11.pdf 7895 kB23-11-202023-11-2020
Download this file (QD-1028-QC DRL 2020.pdf)QD-1028-QC DRL 2020.pdf 3386 kB03-11-202003-11-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C