L??t xem: 2584

Th?ng báo nh?n h? s? ?? ngh? h? tr? ??i v?i các sinh viên có gia ?ình ch?u ?nh h??ng do b?o và l? l?t t?i mi?n Trung

??I H?C QU?C GIA TP.HCM

TR??NG ??I H?C KHOA H?C T? NHIêN

?

S?: ?84? /TB-KHTN

C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh phúc

?
? ?

?


Thành ph? H? Chí Minh, ngày 09 tháng 11 n?m 2020

?

TH?NG BáO

V/v nh?n h? s? ?? ngh? h? tr? ??i v?i tr??ng h?p các sinh viên

có gia ?ình ch?u ?nh h??ng do b?o và l? l?t t?i mi?n Trung

_______________

?

Nh?m h? tr? và ??ng viên các sinh viên có gia ?ình ch?u ?nh h??ng n?ng n? do b?o và l? l?t mi?n Trung trong th?i gian qua, Nhà tr??ng th?ng báo ??n các sinh viên v? cách th?c ti?p nh?n h? s? ?? ngh? h? tr? nh? sau:

?

 1. ??i t??ng n?p h? s?
 • Sinh viên ?ang theo h?c t?i Nhà tr??ng.
 • Có h? kh?u th??ng trú t?i các ??a ph??ng mi?n Trung b? ?nh h??ng b?i b?o, l? l?t.
 1. H? s? bao g?m:
 • “Th? ?? ??t nguy?n v?ng” theo m?u?t?i t?i ?ay (l?u y trong th? m? t? r? hoàn c?nh và thi?t h?i c?a gia ?ình trong ??t b?o và l? l?t v?a qua, và nh?ng khó kh?n mà cá nhan ?ang g?p ph?i)
 1. ??a ?i?m và th?i gian n?p h? s?
 • Sinh viên n?p h? s? t? ngày ra th?ng báo ??n 16g00 ngày 20/11/2020 t?i Phòng C?ng tác Sinh viên (? c? 2 c? s?).
 • Th?i gian: sáng t? 8g00 ??n 11g00, chi?u t? 13g30 ??n 16g00.
 • Trong tr??ng h?p ?ang ? t?i quê nhà, sinh viên dùng email sinh viên ?? g?i h? s? ??n email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó., v?i cú pháp tiêu ?? [MSSV – Th? ?? ??t nguy?n v?ng nh?n h? tr? khó kh?n do b?o l? mi?n Trung].
 • Sinh viên có th? nh?n m?u th? ?? ??t nguy?n v?ng t?i Phòng C?ng tác Sinh viên ? 2 c? s?.
 1. Ngu?n h? tr? và m?c h? tr?:
 • Ngu?n h?c b?ng do các sinh viên, c?u sinh viên, ng??i lao ??ng c?a Nhà tr??ng và các m?nh th??ng quan ?óng góp.
 • M?c h? tr? d? ki?n là 2.000.000 ? - 5.000.000 ?/su?t, tùy theo hoàn c?nh c?a t?ng cá nhan.
 • ??i v?i các tr??ng h?p ??c bi?t, Nhà tr??ng s? xem xét vi?c mi?n gi?m h?c phí ho?c c?p thêm các ngu?n h? tr? khác.

?

M?i th?ng tin chi ti?t, vui lòng liên h? Phòng C?ng tác Sinh viên ? 2 c? s? ho?c g?i mail v? ??a ch? email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. ./.

?

???????????

?

?

N?i nh?n:

-?? BGH (?? báo cáo);

-?? BCN các Khoa;

-?? ?oàn TN, H?i SV;

-?? L?u: VT, CTSV.

TL. HI?U TR??NG

KT. TR??NG PHòNG C?NG TáC SINH VIêN

PHó TR??NG PHòNG

??

Ph?m Nguy?n Thùy D??ng

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (mau thu de dat nguyen vong.docx)mau thu de dat nguyen vong.docx 14 kB09-11-202009-11-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C