L??t xem: 5440

Th?ng báo V/v t? ch?c L? trao b?ng t?t nghi?p cho sinh viên ?HCQ ??t 2/2020

Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên th?ng báo t? ch?c l? trao b?ng t?t nghi?p cho nh?ng?sinh viên t?t nghi?p ??i h?c tháng 8/2020 – 10/2020 nh? sau:

 1. Th?i gian và ??a ?i?m:
 • Th?i gian t? ch?c l?: 8g00 ngày 18/11/2020 (th? 4).
 • ??a ?i?m: Gi?ng ???ng 1 (227 Nguy?n V?n C?, Q.5, TP.HCM)
 • Th?i gian t?p trung ?? h??ng d?n và nh?n l? ph?c: 15g00 ngày 17/11/2020 (th? 3) t?i Gi?ng ???ng 1.
  • Sinh viên ph?i mang theo CMND ?? nh?n l? ph?c.
  • Sinh viên nào v?ng m?t ngày 17/11/2020 s? kh?ng ???c d? l? trao b?ng t?t nghi?p vào ngày 18/11/2020.
 • Hình ?nh bu?i l? s? ???c truy?n hình tr?c ti?p t?i H?i tr??ng I, sinh viên có th? m?i ph? huynh tham d?.
 1. ??i t??ng sinh viên ???c xét ch?n tham d? l?: Xem danh sách t?i ?ay
 • Sinh viên t?t nghi?p lo?i Xu?t s?c, lo?i Gi?i.
 • Sinh viên có thành tích xu?t s?c v? h?c thu?t/NCKH t? c?p thành tr? lên.
 • Xét b? sung sinh viên tham d? ??i v?i các ngành có s? l??ng Gi?i, Xu?t s?c th?p.
 • Các sinh viên nguyên là ?y viên Ban th? ky, Ban th??ng v?, Ban ch?p hành ?oàn, H?i c?p tr??ng t?t nghi?p ?úng ti?n ?? và có ?i?m trung bình t? 7.0 tr? lên.

Ngành

S? l??ng TN

M?c ?i?m

T?ng s? SV

Toán h?c

68

8.0?

29

CN Th?ng tin

271

8.0?

102

V?t ly h?c

56

8.0?

18

Hóa h?c

111

8.0?

21

Sinh h?c

115

7.6

25

??a ch?t

33

7.7

7

KH M?i tr??ng

68

7.7

16

CN Sinh h?c

74

7.9

13

KH V?t li?u

93

7.8

18

KT?T-VT

61

?8.0?

18

H?i d??ng h?c

9

7.5

2

CN KTMT

51

7.7

10

KT H?t nhan

17

8.0?

12

CNKT Hóa

14

8.0?

8

T?NG

1041

8.0?

299

?

 1. Xác nh?n tham d? và g?i ?nh cá nhan t?i link
 • Các sinh viên có tên trong danh sách trên ph?i xác nh?n s? tham d? và g?i 01 ?nh cá nhan ??p, r? m?t (?nh chan dung toàn tan ho?c bán than) ?? trình chi?u trong bu?i L?.
  • ?nh nên có dung l??ng t? 2MB tr? lên
  • Quy ??nh ??t tên file là MSSV.
 • Th?i gian th?c hi?n: tr??c 16g30 ngày 16/11/2020.

Sau th?i gian trên, n?u sinh viên kh?ng xác nh?n thì Nhà tr??ng xem nh? sinh viên kh?ng có nguy?n v?ng tham d?.

N?i nh?n:

-??????????? Ban Giám hi?u;

-??????????? Ban ch? nhi?m các Khoa;

-??????????? L?u: VT, CTSV.

TL. HI?U TR??NG

KT. TR??NG PHòNG C?NG TáC SINH VIêN

PHó TR??NG PHòNG

?Ph?m Nguy?n Thùy D??ng

?

Loading...

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2020-11 DS tot nghiep Le truong.pdf)2020-11 DS tot nghiep Le truong.pdf 362 kB12-11-202012-11-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C