L??t xem: 2928

TH?NG BA?O V/v th??c hiê?n kha?o sa?t sau ???t Sinh hoa?t C?ng dan ??u kho?a n?m ho?c 2020-2021

?A?I HO?C QU??C GIA TP. H?? CHI? MINH

TR???NG ?A?I HO?C KHOA HO?C T?? NHIêN

C??NG HO?A XA? H??I CHU? NGHI?A VIê?T NAM

???c la?p – T?? do – Ha?nh phu?c

S??: 85 /TB-KHTN

Tp. H?? Chi? Minh, nga?y 11 tha?ng 11 n?m 2020

?

TH?NG BA?O

V/v th??c hiê?n kha?o sa?t sau ???t Sinh hoa?t C?ng dan ??u kho?a n?m ho?c 2020-2021

?

Tr???ng ?a?i ho?c Khoa ho?c T?? nhiên th?ng ba?o vê? viê?c t?? ch??c th??c hiê?n kha?o sa?t sinh viên sau ???t Sinh hoa?t C?ng dan ??u kho?a n?m ho?c 2020-2021 ???i v??i sinh viên kho?a 2020, nh? sau:

  1. ???i t???ng th??c hiê?n: Sinh viên khóa 2020 ?? tham gia sinh ho?t c?ng dan ??u khóa
  2. Hi?nh th??c kha?o sa?t

Sinh viên tham gia SHCD ??u khóa n?m h?c 2020-2021 s? th?c hi?n kh?o sát tr??c tuyê?n thay cho bài ki?m tra:

  • Kh?o sát tr??c tuyê?n t?i:??
  • S? cau h?i kh?o sát: 13-15 cau
  • Sinh viên th?c hi?n bài ki?m tra b?ng máy tính cá nhan t?i nhà.
  1. Th??i gian kha?o sa?t
  • T?? 12g00 nga?y 12/11/2020 ?ê?n hê?t nga?y 19/11/2020
  • Khi ca?n h?? tr??, sinh viên liên hê? email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.
  1. C?ng nha?n kê?t qua?: Tr??ng h?p sinh viên kh?ng th?c hi?n kh?o sát s? b? tr? 10 ?i?m rèn luy?n (M?c 6.4 ?i?m rèn luy?n h?c k? 1 n?m h?c 2020-2021)(theo?Quy ch? ?ánh giá k?t qu? rèn luy?n sinh viên ???c ban hành kèm theo quy?t ??nh s? 1208/Q?-KHTN ngày 04/9/2020 c?a Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên).

-? ?? ngh? t?t c? các sinh viên thu?c ??i t??ng trên th?c hi?n theo ?úng n?i dung th?ng báo, các tr??ng h?p kh?ng th?c hi?n ?úng s? kh?ng ???c gi?i quy?t các v?n ?? khi?u n?i liên quan ??n n?i dung th?ng báo này./.

?

N?i nha?n:

-??????? L?u: CSTV

TL. HIê?U TR???NG

KT. TR???NG PHO?NG C?NG TA?C SINH VIêN

PHO? TR???NG PHO?NG

?

?

Pha?m Nguyê?n Thu?y D??ng

?

Image

QU?N TR? ??I H?C