L??t xem: 10996

TB ??ng ky Sinh ho?t C?ng dan ??u n?m, n?m h?c 2020-2021

??I H?C QU?C GIA TP.HCM

TR??NG ??I H?C KHOA H?C T? NHIêN

------------------

S?: 87/TB-KHTN

?

C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh phúc

------------------------

Thành ph? H? Chí Minh, ngày 16 tháng?11 n?m 2020

TH?NG BáO

L?ch ??ng ky Sinh ho?t C?ng dan ??u n?m, n?m h?c 2020-2021

?

?Nhà tr??ng th?ng báo l?ch Sinh ho?t C?ng dan ??u n?m n?m h?c 2020-2021??? sinh viên ??ng ky tham gia nh? sau:

 1. Th?ng tin chung
 2. ??i t??ng:T?t c? sinh viên khóa 2018 và khóa 2019 (??i v?i b?c ??i h?c, chính quy).
 3. ??a ?i?m:

C? s? 1: 227 Nguy?n V?n C?, P.4, Q.5, TP.HCM

C? s? 2: Th? ??c - D? An

 1. N?i dung sinh ho?t: 1 bu?i h?c g?m 3 n?i dung
 • Th?ng tin tình hình th?i s? chính tr? x? h?i trong n?m 2020
 • M?t s? v?n ?? v? s? h?u trí tu?
 • Th?ng tin v? ?oàn - H?i
 1. L?ch c? th?:?file ?ính kèm
 2. Ki?m tra:

???? K?t thúc ??t sinh ho?t, sinh viên b?t bu?c ph?i tham gia làm bài ki?m tra, c? th?:

?????????Hình th?c ki?m tra: làm tr?c nghi?m trên máy tinh (online).

???? ????Th?i gian ki?m tra:?sinh viên theo d?i th?ng báo trên website Tr??ng

 1. Hình th?c ??ng ky

????? M?i sinh viên s? ch?n ??ng ky h?c l?p có th?i gian, ??a ?i?m h?c phù h?p v?i mình trên website:

??????????

ho?c?

ho?c??

????? Tuy nhiên do s? l??ng sinh viên trong m?i l?p có h?n nên khi l?p ?? ?? s? l??ng, sinh viên b?t bu?c ph?i ch?n l?p khác. ??i v?i l?p có s? l??ng ??ng ky ít, nhà tr??ng s? th?c hi?n d?n l?p (n?u c?n); vì v?y sinh viên c?n theo d?i th?ng báo ti?p theo c?a Nhà tr??ng v? k?t qu? ??ng ky và danh sách l?p h?c chính th?c.

???? ??? H??ng d?n c? th? v? quy trình ??ng ky?xem t?i ?ay

???? ????Th?i gian ??ng ky: t??10g00 ngày?16/11/2020???n?ngày?25/11/2020

???? ??? Danh sách l?p chính th?c s? ??ng trên website tr??ng vào ngày?26/11/2020

L?u y:?Nhà tr??ng s? kh?ng gi?i quy?t tr??ng h?p chuy?n ??i l?p h?c ?? ??ng ky sau th?i gian ??ng ky chính th?c.

III.???Ph??ng th?c ?i?m danh

?????? Vào ??u m?i bu?i h?c sinh viên có m?t t?i phòng h?c tr??c 15 phút, Nhà tr??ng s? ti?n hành quét Th? SV (l?n 1) ?? ?i?m danh???u vào cho sinh viên. Cu?i m?i bu?i h?c,? Nhà tr??ng s? quét Th? SV (l?n 2) ?? ?i?m danh???u ra. Sinh viên ph?i quét Th? ??y ?? 02 l?n m?i ???c tính là ?? tham gia l?p h?c.

*L?u y:

? +????Sau 15 phút k? t? khi b?t ??u bu?i h?c, Nhà tr??ng s? ng?ng quá trình ?i?m danh. M?i th?c m?c, khi?u n?i c?ng nh? ??n xin c?a sinh viên trong tr??ng h?p ?i kh?ng ?úng th?i gian s? kh?ng ???c gi?i quy?t.

? +????Sinh viên ph?i ?i h?c ?úng th?i gian và ?úng l?p nh? ?? ??ng ky ?? ??m b?o ch?t l??ng l?p h?c. Nh?ng tr??ng h?p ?i khác bu?i ?? ??ng ky s? kh?ng ???c ?i?m danh, kh?ng ???c c?ng nh?n ?? tham gia chuyên ??.

? +????K?t thúc ??t sinh ho?t,?sinh viên b?t bu?c ph?i tham gia làm bài ki?m tra (tr?c nghi?m) trên máy tính.

Nhà tr??ng yêu c?u các sinh viên thu?c ??i t??ng nêu trên tham gia ??y ?? theo ?úng th?i gian quy ??nh. Các sinh viên kh?ng tham gia s? ch?u hình th?c x? ly theo quy ??nh c?a Nhà tr??ng c? th?:

 • Tr??ng h?p sinh viên kh?ng tham gia s? b? tr? 20 ?i?m rèn luy?n (M?c 6.4 ?i?m rèn luy?n h?c k? 1 n?m h?c 2020-2021).
 • Tr??ng h?p Sinh viên tham gia nh?ng kh?ng th?c hi?n ki?m tra s? b? tr? 10 ?i?m rèn luy?n. (M?c 6.4 ?i?m rèn luy?n h?c k? 1 n?m h?c 2020-2021)

(theo?Quy ch? ?ánh giá k?t qu? rèn luy?n sinh viên ???c ban hành kèm theo quy?t ??nh s? 1208/Q?-KHTN ngày 04/9/2020 c?a Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên).

?

N?i nh?n:

-????????L?u: CTSV.

TL.HI?U TR??NG

KT.TR??NG PHòNG C?NG TáC SINH VIêN

PHó TR??NG PHòNG

?

?

Ph?m Nguy?n Thùy D??ng

?

Image

QU?N TR? ??I H?C