L??t xem: 1821

Th?ng tin v? ch??ng trình tuyên truy?n, chia s? k? n?ng ch?m sóc s?c kh?e sinh s?n n? sinh viên

??I H?C QU?C GIA TP.HCM

TR??NG ??I H?C KHOA H?C T? NHIêN

?
? ?

?


S?: ?90?? ?/TB-KHTN

C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh phúc

?
? ?

?


Thành ph? H? Chí Minh, ngày 23 tháng 11 n?m 2020

?

TH?NG BáO

Ch??ng trình tuyên truy?n, chia s? k? n?ng
ch?m sóc s?c kh?e sinh s?n n? sinh viên

_________________

?

Giáo ?d?c gi?i tính là ti?n trình su?t c? ??i ng??i, là chuy?n ph?i làm h?ng ngày h?ng gi?, m?i n?i, m?i lúc nh?m trang b? ki?n th?c, hình thành nhan cách, t?o nên m?t n?n t?ng v?ng ch?c cho s?c kh?e tình d?c, s?c kh?e sinh s?n sau này. Nh?m cung c?p th?ng tin giáo d?c gi?i tính, s?c kh?e sinh s?n cho n? sinh viên, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM ph?i h?p v?i C?ng ty C? ph?n D??c – Thi?t b? Y t? S?ng Hàn t? ch?c ch??ng trình tuyên truy?n, chia s? k? n?ng ch?m sóc s?c kh?e sinh s?n n? sinh viên, chi ti?t nh? sau:

  1. ??i t??ng tham gia:

T?t c? n? sinh viên c?a Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên.

  1. Th?i gian t? ch?c:

Ngày

Ca

Th?i gian

28/11/2020 (Th? b?y)

Ca 1

T? 8g30 ??n 9g30

28/11/2020 (Th? b?y)

Ca 2

T? 9g30 ??n 10g30

28/11/2020 (Th? b?y)

Ca 3

T? 13g30 ??n 14g30

28/11/2020 (Th? b?y)

Ca 4

T? 14g30 ??n 15g30

  1. ??a ?i?m:

H?i tr??ng B – C? s? Th? ??c – D? An

  1. N?i dung ch??ng trình:
  • T?m quan tr?ng s?c kh?e sinh s?n n? sinh;
  • Quan h? tình d?c an toàn, phòng ng?a tránh thai k?p th?i;
  • Nh?n bi?t nh?ng d?u hi?u, nguyên nhan gay b?nh ph? khoa;
  • K? n?ng t? ch?m sóc b?n than, gi? s?c kh?e t?t trong h?c t?p và rèn luy?n;
  • Giao l?u t? v?n tr?c ti?p sinh viên, ?ánh giá k?t qu? bu?i truy?n th?ng.
  1. ??ng ky tham gia:

Sinh viên ??ng ky tr?c ti?p t?i link sau:

Sinh viên tham gia s? ???c c?ng 5 ?i?m rèn luy?n vào m?c 3.5./.

?

???????????

N?i nh?n:

-??????????????????????????????????????? BGH (?? báo cáo);

-??????????????????????????????????????? BCN các Khoa;

-??????????????????????????????????????? ?oàn TN, H?i SV;

-??????????????????????????????????????? L?u: CTSV.

TL. HI?U TR??NG

KT. TR??NG PHòNG C?NG TáC SINH VIêN

PHó TR??NG PHòNG

(?? ky)

Ph?m Nguy?n Thùy D??ng

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C