L??t xem: 4198

TB K?t qu? ??ng ky Sinh ho?t C?ng dan ??u n?m, n?m h?c 2020-2021 (C?p nh?t )

??I H?C QU?C GIA TP.HCM

TR??NG ??I H?C KHOA H?C T? NHIêN

------------------

S?: 91/TB-KHTN

C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh phúc

------------------------

Thành ph? H? Chí Minh, ngày 26 tháng?11?n?m 2020

TH?NG BáO

K?t qu? ??ng ky Sinh ho?t C?ng dan ??u n?m, n?m h?c 2020-2021

?

Nhà tr??ng th?ng báo ??n sinh viên k?t qu? ??ng ky Sinh ho?t C?ng dan ??u n?m, n?m h?c 2020-2021 th?c hi?n theo th?ng báo 87/TB-KHTN ra ngày 16/11/2020 nh? sau:

? ? ? ?1.Danh sách ??ng ky:?danh sách ?ính kèm

? ? ? ?-?Do tình hình d?ch b?nh ?ang lay lan ngoài c?ng ??ng nên ?? ??m b?o s?c kh?e cho sinh viên nên các l?p ?N11, ?N12, ?N13, ?N14,??N15, ?N16 h?c ngày 05/12/2020 s? chuy?n sang ngày 26/12/2020 cùng?gi? h?c?và ??a ?i?m.

? ? ? ?- Do s? l??ng sinh viên ??ng ky kh?ng ?? nên l?p ?N19 s? chuy?n sang h?c cùng l?p ?N18 t?i E203, c? s? Linh Trung lúc 7g30-11g00 ngày 12/12/2020.

? ? ? ?- Do s? l??ng sinh viên ??ng ky kh?ng ?? nên l?p ?N22 s? chuy?n sang h?c cùng l?p ?N20 t?i E001, c? s? Linh Trung lúc 13g00-16g30 ngày 12/12/2020.

 1. N?i dung sinh ho?t: 1 bu?i g?m 3 n?i dung:
 • Th?ng tin tình hình th?i s? chính tr? x? h?i trong n?m 2019
 • M?t s? v?n ?? v? s? h?u trí tu?
 • Th?ng tin v? ?oàn - H?i
 1. ??a ?i?m h?c:
 • C? s? 1: 227 Nguy?n V?n C?, P.4, Q.5, TP.HCM
 • C? s? 2: Th? ??c - D? An
 1. Th?i gian h?c:
 • Sáng: T? 07g30 ??n 11g00
 • Chi?u: T? 13g00 ??n 16g30
 1. Ph??ng th?c ?i?m danh

?????? Vào ??u m?i bu?i h?c sinh viên có m?t t?i phòng h?c tr??c 15 phút, Nhà tr??ng s? ti?n hành quét Th? SV (l?n 1) ?? ?i?m danh???u vào cho sinh viên. Cu?i m?i bu?i h?c,? Nhà tr??ng s? quét Th? SV (l?n 2) ?? ?i?m danh???u ra. Sinh viên ph?i quét Th? ??y ?? 02 l?n m?i ???c tính là ?? tham gia l?p h?c.

*L?u y:

? +????Sau 15 phút k? t? khi b?t ??u bu?i h?c, Nhà tr??ng s? ng?ng quá trình ?i?m danh. M?i th?c m?c, khi?u n?i c?ng nh? ??n xin c?a sinh viên trong tr??ng h?p ?i kh?ng ?úng th?i gian s? kh?ng ???c gi?i quy?t.

? +????Sinh viên ph?i ?i h?c ?úng th?i gian và ?úng l?p nh? ?? ??ng ky ?? ??m b?o ch?t l??ng l?p h?c. Nh?ng tr??ng h?p ?i khác bu?i ?? ??ng ky s? kh?ng ???c ?i?m danh, kh?ng ???c c?ng nh?n ?? tham gia chuyên ??.

? +????K?t thúc ??t sinh ho?t,?sinh viên b?t bu?c ph?i tham gia làm bài ki?m tra (tr?c nghi?m) trên máy tính.

Nhà tr??ng yêu c?u các sinh viên thu?c ??i t??ng nêu trên tham gia ??y ?? theo ?úng th?i gian quy ??nh. Các sinh viên kh?ng tham gia s? ch?u hình th?c x? ly theo quy ??nh c?a Nhà tr??ng c? th?:

 • Tr??ng h?p sinh viên kh?ng tham gia s? b? tr? 20 ?i?m rèn luy?n (M?c 6.4 ?i?m rèn luy?n h?c k? 1 n?m h?c 2020-2021).
 • Tr??ng h?p Sinh viên tham gia nh?ng kh?ng th?c hi?n ki?m tra s? b? tr? 10 ?i?m rèn luy?n. (M?c 6.4 ?i?m rèn luy?n h?c k? 1 n?m h?c 2020-2021)

(theo?Quy ch? ?ánh giá k?t qu? rèn luy?n sinh viên ???c ban hành kèm theo quy?t ??nh s? 1208/Q?-KHTN ngày 04/9/2020 c?a Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên).

?

N?i nh?n:

-????????L?u: CTSV.

TL.HI?U TR??NG

KT.TR??NG PHòNG C?NG TáC SINH VIêN

PHó TR??NG PHòNG

?

(?? ky)

?

Ph?m Nguy?n Thùy D??ng

?

?

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (KetQuaDangKyChuyenDe_(20-21_HK1) update.pdf)KetQuaDangKyChuyenDe_(20-21_HK1) update.pdf 3355 kB02-12-202002-12-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C