L??t xem: 14219

Th?ng báo vv xét t?ng gi?i th??ng Lê V?n Th?i dành cho ?? tài t?t nghi?p xu?t s?c n?m 2017

Th?ng báo v? vi?c?xét t?ng gi?i th??ng Lê V?n Th?i dành cho ?? tài t?t nghi?p xu?t s?c n?m 2017.

xsmb hang ngay??i t??ng: ?Sinh viên, h?c viên cao h?c, nghiên c?u sinh c?a t?t c? các Khoa thu?c Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM.

Các th?ng tin chi ti?t xin vui lòng xem link bên d??i.

Gi?i th??ng Lê V?n Th?i dành cho các ?? tài T?t nghi?p xu?t s?c n?m 2017

Tran tr?ng,

Image

QU?N TR? ??I H?C