L??t xem: 10108

Th?ng tin c?n bi?t v? các phòng ch?c n?ng

TH?NG TIN C?N BI?T

CáC PHòNG, BAN CH?C N?NG

?

Khi c?n gi?i quy?t c?ng vi?c, sinh viên liên h? tr?c ti?p v?i các ??n v? có ch?c n?ng sau ?ay:

?

- Gi?i ?áp các th?ng tin liên quan ??n ?ào t?o b?c ??i h?c và Cao ??ng.

- Xay d?ng k? ho?ch ?ào t?o theo h?c k?, n?m h?c; ph?i h?p v?i Khoa l?p th?i khóa bi?u và t? ch?c ??ng ky h?c ph?n cho sinh viên.

- T? ch?c tuy?n sinh/xét tuy?n ??i h?c, Cao ??ng h?ng n?m cho các lo?i hình ?ào t?o.

- Xay d?ng và c?p nh?t các ch??ng trình ?ào t?o, phát tri?n các ch??ng trình ?ào t?o m?i.

- Qu?n ly và xác nh?n các d? li?u v? k?t qu? h?c t?p, v?n b?ng ch?ng ch? t?t nghi?p c?a sinh viên.

- X? ly sinh viên v? h?c v?: th?i h?c, b?o l?u, ti?p t?c h?c…

- Th?c hi?n xét t?t nghi?p; qu?n ly, c?p phát v?n b?ng ??i h?c, cao ??ng theo quy ??nh.

- Thi?t k? ch??ng trình ?ào t?o và qu?n ly h?c v? cho sinh viên n??c ngoài.

- Qu?n ly các n?i dung th?ng tin ?ào t?o ??i h?c, Cao ??ng trên website c?a Tr??ng.

?

?

?

?

- T? ch?c “Tu?n sinh ho?t c?ng dan sinh viên” ??u khóa, ??u n?m h?c, cu?i khóa.

- Theo d?i tình hình t? t??ng chính tr? trong sinh viên, t? ch?c các bu?i th?ng tin th?i s?, báo cáo chuyên ?? cho sinh viên.

- ??u m?i ph?i h?p và t? ch?c ti?p nh?n sinh viên trúng tuy?n; th?ng tin, ph? bi?n quy ch?, quy ??nh c?a Nhà tr??ng ??n sinh viên.

- Ph?i h?p th?c hi?n, gi?i quy?t các v?n ?? liên quan ??n vi?c ??m b?o an ninh chính tr?, tr?t t? và an toàn cho sinh viên.

- Th?c hi?n vi?c xác nh?n, ch?ng th?c các lo?i gi?y t? liên quan ??n sinh viên (tr? k?t qu? h?c t?p), bao g?m c?p gi?y gi?i thi?u th?c t?p, th?c hi?n ?? tài t?t nghi?p.

- Qu?n ly h? s? c?a sinh viên: c?p nh?t và qu?n ly d? li?u h? s?, các quy?t ??nh (khen th??ng, k? lu?t, x? ly h?c t?p) liên quan ??n sinh viên, ly l?ch sinh viên, nh?m ?áp ?ng yêu c?u tra c?u, xác minh c?a các ??n v? ch?c n?ng.

- C?p và qu?n ly h? th?ng Email c?a sinh viên.

xsmb hang ngay- ??u m?i c?p Th? Sinh viên.

- H? tr? v? quy?t ??nh c? sinh viên ?i n??c ngoài theo các ch??ng trao ??i v?n hóa, trao ??i sinh viên.

- Ti?p nh?n và qu?n ly h? s? sinh viên n??c ngoài ??n h?c t?p t?i tr??ng.

- Ti?p nh?n, khai thác và phan ph?i h?c b?ng tài tr? cho sinh viên t? các t? ch?c, doanh nghi?p trong và ngoài n??c.

- H? tr? th? t?c cho sinh viên vay v?n ngan hàng.

- Ph?i h?p Phòng ?ào t?o, Phòng K? ho?ch – Tài chính th?c hi?n xét c?p h?c b?ng khuy?n khích cho sinh viên ? t?ng h?c k? theo quy ??nh.

- Làm ??u m?i ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan th?c hi?n c?ng tác ?ánh giá k?t qu? rèn luy?n c?a sinh viên.

- Ti?p nh?n, gi?i quy?t ho?c ki?n ngh? v?i Nhà tr??ng và các ??n v? nh?ng th?c m?c, khi?u n?i v? k?t qu? rèn luy?n, ch? ?? chính sách và các ho?t ??ng trong Nhà tr??ng c?a sinh viên.

- ?? xu?t khen th??ng ??i v?i các t?p th?, cá nhan sinh viên có thành tích xu?t s?c trong h?c t?p, rèn luy?n, nghiên c?u ho?c ?? ngh? k? lu?t ??i?v?i các t?p th?, cá nhan sinh viên vi ph?m pháp lu?t, vi ph?m các quy ch?, quy ??nh c?a Tr??ng.

- Th?c hi?n c?ng tác b?o hi?m cho sinh viên.

- Ti?p nh?n ??n ??ng ky n?i trú ?? xem xét và b? trí ch? ? cho sinh viên trong KTX c?a Tr??ng.

- Ti?p nh?n th?ng tin ngo?i trú c?a sinh viên.

xsmb hang ngay- K?t h?p, t? ch?c qu?n ly t?m trú, t?m v?ng cho sinh viên n?i trú theo ?úng quy ??nh c?a chính quy?n ??a ph??ng.

- ??u m?i ph?i h?p v?i các Khoa và Phòng, ban ch?c n?ng liên quan t? ch?c các s? ki?n trong Nhà tr??ng: L? khai gi?ng, L? t?t nghi?p cho sinh viên, H?i ngh?, H?i th?o, bài nói chuy?n…

?

- Ph? trách ho?t ??ng kh?o thí c?a Tr??ng.

- L?p k? ho?ch thi, t? ch?c thi, hoán ??, in ?? thi, l?u tr? ?? thi (gi?a k?, cu?i k?) t?t c? các h?c ph?n trong ch??ng trình ?ào t?o.

- ?Ph? trách c?ng tác ch?m thi, qu?n ly bài thi (gi?a k?, cu?i k?) t?t c? các h?c ph?n trong ch??ng trình ?ào t?o.

- Xay d?ng h? th?ng ngan hàng ?? thi k?t thúc h?c ph?n cho b?c ?ào t?o ??i h?c h? chính quy.

- Ph?i h?p t? ch?c kh?o sát ?ánh giá m?n h?c, ch??ng trình ?ào t?o; kh?o sát c? h?i vi?c làm c?a sinh viên t?t nghi?p.

xsmb hang ngay- Ph? trách các ho?t ??ng liên quan ??n ??m b?o ch?t l??ng giáo d?c c?a Tr??ng.

?

xsmb hang ngay- Ph? trách c?ng tác truy?n th?ng c?a Tr??ng th?ng qua website c?a Tr??ng, fanpage và các trang th?ng tin chuyên ?? khác.

- Chu?n b? các s?n ph?m truy?n th?ng; các ?n ph?m ph?c v? c?ng tác t? v?n tuy?n sinh c?a Tr??ng.

- T? ch?c, qu?n ly các ho?t ??ng g?n k?t và h?p tác gi?a Nhà tr??ng v?i các doanh nghi?p.

- T? ch?c và ph?i h?p v?i v?i các ??n v? liên quan t? ch?c c?ng tác t? v?n tuy?n sinh.

xsmb hang ngay- Qu?n ly toàn di?n d? li?u th?ng tin c?u sinh viên Tr??ng.

xsmb hang ngay- Qu?n ly và phát tri?n h? t?ng và d?ch v? m?ng c?a Tr??ng.

?

xsmb hang ngay-? Thu h?c phí.

xsmb hang ngay-? Xác nh?n ?? ?óng h?c phí cho sinh viên.

?

V?N PHòNG CáC KHOA

xsmb hang ngay-? L?p th?i khóa bi?u các h?c ph?n c? s? ngành và chuyên ngành.

xsmb hang ngay-? B?o v? lu?n v?n t?t nghi?p.

?

TR?M Y T?

- Khám b?nh, s? c?p c?u, c?p thu?c cho sinh viên khi c?n thi?t.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C