L??t xem: 615

Th?ng báo k?t qu? h?c b?ng Nguy?n V?n ??n l?n XIV n?m 2020

C?ng hòa x? h?i ch? ngh?a Vi?t Nam

??c l?p – T? do – H?nh phúc

---oOo---

?

TH?NG BáO K?T QU?

H?C B?NG NGUY?N V?N ??N

L?N XIV - N?M 2020

?

  1. K?T QU? XéT TRAO H?C B?NG:

Các sinh viên có tên sau ???c xét trao h?c b?ng Nguy?n V?n ??n l?n 14 – n?m 2020:

STT

H? tên

MSSV

Ngành/khoa

M?c h?c b?ng

1

?inh Th? Qu?nh Nh?

1723035

V?t ly – VLKT

5.000.000?

2

Tr??ng Minh Tam

18230011

VL - VLKT

5.000.000?

3

Nguy?n Y Ph?ng

1713110

VL - VLKT

5.000.000?

4

Tr?n Ng?c ánh

19200242

?T-VT

5.000.000?

5

Nguy?n Anh Duy

1723014

VL - VLKT

5.000.000?

6

Cao Th? B?o Tran

1719209

VL - VLKT

2.500.000?

7

Nguy?n V?n Th?ng

19200483

?TVT

2.500.000?

?

  1. T? CH?C L? TRAO H?C B?NG:

L? trao h?c b?ng Nguy?n V?n ??n l?n 14 - n?m 2020 di?n ra vào th?i gian và ??a ?i?m c? th? nh? sau:

  • Th?i gian: 10h00 ngày 10/11/2020 (th? ba)
  • ??a ?i?m: Phòng I11, c? s? 227 Nguy?n V?n C?

?? ngh? sinh viên tham d? l? m?c trang ph?c nghiêm túc và mang theo th? sinh viên

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?BAN ?I?U HàNH QU?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?TR??NG BAN

?

??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? TR?N CAO VINH

Image

QU?N TR? ??I H?C