L??t xem: 1639

Th?ng báo h?c b?ng c?a C?ng ty Kayrus

CH??NG TRìNH H?C B?NG C?A C?NG TY KAYRUS

 1. S? L??NG H?C B?NG: 1 su?t
 2. ?I?U KI?N THAM GIA H?C B?NG KAYRUS
 • Sinh viên có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n (Có gi?y xác nh?n), có y chí h?c t?p, c?u ti?n.
 • ?i?m trung bình >= 7.0 (??i v?i sinh viên n?m II tr? lên), (sinh viên n?m I có ?i?m ??u vào t?t ho?c có ?i?m trung bình THPT >= 8.0).
 • Là sinh viên ?ang theo h?c các ngành t?i tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên.
 1. H? S? THAM GIA:
 • 01 ??n ?? ngh? c?p h?c b?ng?theo m?u
 • B?ng ?i?m n?m h?c 2019-2020 ho?c các gi?y ch?ng nh?n t??ng ???ng.
 • B?n photo CMND/ C?n c??c c?ng dan.
 • B?n photo th? sinh viên.
 • ??n xác nh?n hoàn c?nh khó kh?n c?a ??a ph??ng (Có th? b? sung sau).
 • B?ng khen, gi?i th??ng các cu?c thi, các ch?ng ch? (n?u có), …
 • 1 b?n vi?t tay gi?i thi?u b?n than, hoàn c?nh gia ?ình, m?c ?ích mu?n nh?n h?c b?ng và ??c m? c?a b?n than.

T?t c? h? s? ch?p g?i v? mail: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.. Tiêu ?? ghi theo ??nh d?ng sau: [H?c B?ng KAYRUS][H?_Tên][MSSV]

H?n chót ngày 07/12/2020. M?i tr??ng h?p g?i tr? ho?c thi?u h? s? s? kh?ng ???c xét duy?t.

 1. H? TR? H?C B?NG BAO G?M:
 • M?c h? tr?: 2.000.000/1 tháng (liên t?c trong 12 tháng và ti?p t?c trong các n?m sau n?u v?n ??t ?i?m trung bình n?m h?c là 7.0 và tài chính c?ng ty cho phép).
 • Ngoài ra có th? xem xét thêm các ?i?u ki?n c?n ?? h? tr? thêm.
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (??N XIN C?P H?C B?NG KAYRUS.doc)??N XIN C?P H?C B?NG KAYRUS.doc 2559 kB27-11-202027-11-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C