L??t xem: 1473

Th?ng báo phát th? b?o hi?m y t? c?a sinh viên khóa 2020

??I H?C QU?C GIA TP.HCM

TR??NG ??I H?C KHOA H?C T? NHIêN

___________________

S?: 86 /TB-KHTN

C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh phúc

_________________________

Thành ph? H? Chí Minh, ngày 12 tháng 11 n?m 2020

TH?NG BáO

V/v phát th? B?o hi?m y t? cho sinh viên Khóa 2020

___________________

?

Nhà tr??ng th?ng báo phát th? b?o hi?m y t? (BHYT) cho sinh viên Khóa 2020 nh? sau:

Danh sách sinh viên:?xem t?i ?ay

  • ??i v?i các sinh viên có tình tr?ng “?? ???c gia h?n, s? d?ng ti?p th? c?”: kh?ng in th? m?i, s? d?ng th? BHYT hi?n t?i.
  • ??i v?i các sinh viên có tình tr?ng “Mua BHYT t? 01/01/2021”: Nhà tr??ng s? mua BHYT cho SV t? 01/01/2021 ??n 31/12/2021 (tr? SV ? KTX ?HQG), tr? l?i ti?n BHYT 3 tháng cho SV.
  • ??i v?i các sinh viên có tình tr?ng “Tr? l?i ti?n BHYT”: Nhà tr??ng s? hoàn tr? ti?n BHYT cho SV.
  • ??i v?i các sinh viên có tình tr?ng “Có th? m?i”: l?ch nh?n th? nh? sau:

?

L?u y ??i v?i SV ? KTX ?HQG: Nhà tr??ng mua BHYT cho SV ??n 31/12/2020, KTX ?HQG s? mua ti?p cho SV t? 01/01/2021. T? tháng 01/2021, các v?n ?? liên quan ??n BHYT, SV vui lòng liên h? KTX.

?

STT

??i t??ng

N?i nh?n th?

Th?i gian

1.??? ?

Sinh viên ??i h?c chính quy h?c t?i c? s? Th? ??c-D? An

Phòng CTSV (L?p tr??ng ??i di?n nh?n th? v? phát cho l?p)

13/11/2020 – 13/12/2020

2.??? ?

Sinh viên các ch??ng trình ?? án c?a khoa C?ng ngh? th?ng tin

V?n phòng Ch??ng trình: phòng I.53 (nhà I) – c? s? Nguy?n V?n C?

T? 13/11/2020

3.??? ?

Sinh viên ngành C?ng ngh? K? thu?t Hóa h?c, sinh viên ch??ng trình ch?t l??ng cao khoa Hóa h?c

V?n phòng khoa Hóa (Nhà I, Phòng I.59B) – c? s? Nguy?n V?n C?

T? 13/11/2020

4.??? ?

Sinh viên ch??ng trình ch?t l??ng cao c?a khoa ?i?n t? Vi?n th?ng

V?n phòng khoa ?i?n t? Vi?n th?ng (D?y E, Phòng E.106) – c? s? Nguy?n V?n C?

T? 13/11/2020

5.??? ?

Sinh viên ch??ng trình ch?t l??ng cao c?a Khoa Sinh h?c – C?ng ngh? Sinh h?c

V?n phòng khoa Sinh h?c – C?ng ngh? Sinh h?c (d?y F) – c? s? Nguy?n V?n C?

T? 13/11/2020

6.??? ?

Sinh viên ch??ng trình ch?t l??ng cao c?a Khoa M?i tr??ng

V?n phòng khoa M?i tr??ng (d?y C) – c? s? Nguy?n V?n C?

T? 13/11/2020

7.??? ?

Sinh viên ch??ng trình liên k?t qu?c t? (ITEC)

V?n phòng Trung tam ?ào t?o Qu?c t?

T? 13/11/2020

?

M?i tr??ng h?p sai sót th?ng tin cá nhan trên th? BHYT yêu c?u sinh viên ??n tr?c ti?p phòng CTSV ?? ?i?u ch?nh./.

?

? N?i nh?n:

-?? Ban Giám hi?u (?? bc/);

-?? BCN các Khoa (?? p/h);

-?? ?oàn TN, H?i SV (?? p/h);

-?? L?u: VT, CTSV.

TL. HI?U TR??NG

KT. TR??NG PHòNG C?NG TáC SINH VIêN

PHó TR??NG PHòNG

??

Ph?m Nguy?n Thùy D??ng

?

?

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (BHYT K.2020 post.pdf)BHYT K.2020 post.pdf 1658 kB12-11-202012-11-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C