L??t xem: 4841

Th?ng báo thu phí b?o hi?m y t? n?m 2021 ??i v?i sinh viên

??I H?C QU?C GIA TP.HCM

TR??NG ??I H?C KHOA H?C T? NHIêN

___________________

S?: 89 /TB-KHTN

C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p – T? do – H?nh phúc

_________________________

Thành ph? H? Chí Minh, ngày 18 tháng 11 n?m 2020

?

TH?NG BáO

V/v thu phí b?o hi?m y t? n?m 2021 ??i v?i sinh viên

___________________

?

C?n c? c?ng v?n s? 2229/HDLS-BHXH-GD?T ngày 07/9/2020 v? vi?c h??ng d?n th?c hi?n B?o hi?m y t? h?c sinh sinh viên n?m h?c 2020 - 2021, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên h??ng d?n vi?c tham gia B?o hi?m y t? (BHYT) cho ??i t??ng h?c sinh sinh viên trong n?m h?c 2020 - 2021 nh? sau:

 1. ??i t??ng: t?t c? các sinh viên khóa 2019 tr? v? tr??c (b?t bu?c ??i v?i t?t c? sinh viên còn ?ang h?c t?i Tr??ng)
 • Sinh viên ?ang n?i trú KTX ?HQG-HCM: ?óng phí BHYT tr?c ti?p t?i KTX ?HQG-HCM.
 • Sinh viên kh?ng n?i trú KTX ?HQG-HCM: ?óng phí BHYT t?i tr??ng.
 1. M?c phí b?o hi?m y t? (BHYT): 564.000 ?/ SV /12 tháng (th?i h?n s? d?ng t? 01/01/2021 - 31/12/2021).
 2. Hình th?c và th?i gian thu phí b?o hi?m

Sinh viên ?óng phí b?o hi?m (?óng chung v?i h?c phí) t?i b?t k? chi nhánh, phòng giao d?ch nào c?a Ngan hàng N?ng nghi?p và phát tri?n n?ng th?n (Agribank) t? ngày 24/11/2020 ??n h?t ngày 15/12/2020.

 • Khi th?c hi?n, sinh viên c?n cung c?p m? s? sinh viên và tên Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên cho nhan viên ngan hàng. ?i?n tho?i h? tr? khi g?p khó kh?n: 0902.093.310
 • Sau khi ?óng phí, sinh viên ph?i gi? ch?ng t? n?p ti?n c?a Ngan hàng ?? xác nh?n ?? ?óng phí b?o hi?m khi c?n.
 1. ??i v?i các sinh viên ?? có Th? BHYT c?p mi?n phí hàng n?m th?c hi?n theo h??ng d?n sau:
 • ?óng phí BHYT ??y ?? t?i ngan hàng theo quy ??nh (các sinh viên ?? n?p b?n sao th? BHYT cho Tr??ng tr??c 17/11/2020 kh?ng ph?i ?óng phí).
 • N?p b?n sao th? BHYT có giá tr? s? d?ng trong n?m 2020 (kh?ng c?n sao y ch?ng th?c) cho phòng CTSV tr??c ngày 15/12/2020.
 • Nhà tr??ng s? làm th? t?c hoàn tr? l?i phí cho các sinh viên này trong tháng 01/2021.

Nhà tr??ng yêu c?u t?t c? sinh viên th?c hi?n vi?c tham gia B?o hi?m y t? và khai báo th?ng tin ??ng ky BHXH ??y ?? theo quy ??nh c?a Lu?t B?o hi?m Y t? ?? ??m b?o quy?n l?i và ngh?a v? c?a mình./.

?

? N?i nh?n:

-?? Ban Giám hi?u (?? bc/);

-?? Phòng ?ào t?o (?? p/h);

-?? Phòng KH-TC (?? p/h);

-?? BCN các Khoa (?? p/h);

-?? ?oàn TN, H?i SV (?? p/h);

-?? L?u: VT, CTSV.

TL. HI?U TR??NG

KT. TR??NG PHòNG C?NG TáC SINH VIêN

PHó TR??NG PHòNG

??

Ph?m Nguy?n Thùy D??ng

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C