L??t xem: 3115

Trung tam b?i d??ng v?n hóa Hóa Long tuy?n giáo viên d?y Toán, Hóa

Trung Tam B?i D??ng V?n Hóa Hóa Long??ang tìm ki?m các ?ng viên có n?ng l?c cho m?t s? v? trí sau:

  1. V? trí 1: Giáo viên d?y Toán
  2. V? trí 2: Giáo viên d?y Hóa

?I?U KI?N TUY?N D?NG

* V? trí 1, 2:

  • N?: Tu?i t? 22 tr? lên.
  • Trình ??: T?t nghi?p Cao ??ng, ??i h?c chuyên ngành liên quan

*?Quy?n l?i

  • M?c l??ng c?nh tranh, m?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, c? h?i th?ng ti?n trong t??ng lai và h??ng ??y ?? ch? ?? b?o hi?m theo lu?t ??nh.
  • ?u tiên c? cho ?ng viên v?a t?t nghi?p ra tr??ng, Trung tam có ??i ng? chuyên m?n ?ào t?o cho giáo viên m?i.

* N?i làm vi?c: 83/62 V??n Lài, P. Phú Th? Hòa, Q. Tan Phú, TPHCM

H? s? bao g?m:

  1. ??n xin vi?c
  2. S? y?u ly l?ch (?nh 4x6)
  3. V?n b?ng photo

Th?i h?n n?p h? s?:?T? ngày 09/05/2018 ??n 26/05/2018.

M?i chi ti?t vui lòng liên h?:?Trung tam BDVH Hóa Long

?T:?0933762356? - C? Ph?ng

Image

QU?N TR? ??I H?C