L??t xem: 5169

Th?ng báo c?n tuy?n sinh viên n?m 3, n?m 4 m?i t?t nghi?p

TH?NG BáO

C?n tuy?n sinh viên n?m 3, n?m 4, m?i t?t nghi?p

?

?

B?n mu?n ?ng d?ng ki?n th?c ?? h?c vào th?c t??

B?n mu?n có thu nh?p khi ch?a ra tr??ng?

B?n mu?n làm quen m?i tr??ng làm vi?c c?a m?t c?ng ty?

?

C?ng ty DHS có nhu c?u tìm ki?m các ?ng viên cho v? trí Front-end Developer (Trainee)


+ C?ng vi?c:

  • Tham gia l?p trình các d? án phát tri?n Java Framework l?n
  • Thành th?o ng?n ng? HTML, CSS3, Javascript
  • Bi?t React framework là 1 l?i th? (s? ???c ?ào t?o n?u ch?a có kinh nghi?m)
  • L??ng: th?a thu?n theo n?ng l?c
  • Th?i gian làm vi?c: th?a thu?n v?i c?p qu?n ly tr?c ti?p

+ Yêu c?u c?ng vi?c:

  • Sinh viên theo h?c các ngành? t?i các tr??ng ??i h?c
  • Có k? n?ng và n?ng l?c chuyên m?n
  • Có máy tính cá nhan. làm vi?c full-time
  • C?n cù, c?n th?n và nhi?t tình trong c?ng vi?c.

?

?ng viên quan tam vui lòng liên h?:

E-mail: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

??a ch? c?ng ty: 573/12 S? V?n H?nh, P.13, Q.10, TPHCM

Image

QU?N TR? ??I H?C