L??t xem: 3459

Th?ng Báo Tuy?n D?ng Nhan S? N?m 2018 c?a Trung tam Nghiên c?u V?t li?u C?u trúc Nano và Phan t? (INOMAR)

TH?NG BáO TUY?N D?NG NH?N S? N?M 2018

Trung tam Nghiên c?u V?t li?u C?u trúc Nano và Phan t? (INOMAR, http://inomar.edu.vn/), ??i h?c Qu?c gia Tp.HCM có nhu c?u tuy?n d?ng 03 v? trí Ti?n s?xsmb hang ngay thu?c các l?nh v?c nghiên c?u sau:

 • Hóa H?u c?, V?t li?u khung h?u c? kim lo?i;
 • V?t li?u và linh ki?n Nhi?t ?i?n.

Tiêu chu?n ??ng ky:

 • Có chuyên m?n phù h?p v?i các l?nh v?c nghiên c?u trên;
 • Ti?ng Anh l?u loát;
 • Có ít nh?t 02 bài báo c?ng b? qu?c t? trên các t?p chí ISI thu?c Q1 trong 2 n?m g?n nh?t ? vai trò là tác gi? chính (tác gi? ??ng ??u – 1st author ho?c tác gi? h?i ?áp – Corresponding author);
 • Trung th?c, trách nhi?m, có tinh th?n h?p tác, ?oàn k?t, làm vi?c nhóm t?t.

Quy?n l?i:

 • Thu nh?p: L??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c + Ph? c?p theo quy ??nh c?a Trung tam xét theo hi?u qu? c?ng vi?c;
 • ???c h??ng BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy ??nh c?a Nhà n??c, ngh? phép n?m theo Lu?t Lao ??ng;
 • ???c h??ng các ch? ?? phúc l?i các ngày L?, T?t trong n?m (M?c h??ng xét theo hi?u qu? c?ng vi?c), khám s?c kh?e, du l?ch - ngh? d??ng hàng n?m theo quy ??nh c?a Trung tam;
 • ???c cung c?p tài nguyên nghiên c?u (kh?ng gian làm vi?c, nguyên v?t li?u, trang thi?t b? nghiên c?u, phan tích,…);
 • ???c c? tham gia b?i d??ng chuyên m?n, t?p hu?n nang cao trình ??, k? n?ng theo quy ??nh c?a Trung tam;
 • ???c h? tr? xay d?ng, phát tri?n nhóm nghiên c?u và ??nh h??ng nghiên c?u;
 • Thu nh?p t?ng thêm t? ?? tài nghiên c?u;
 • Có nhà c?ng v? cho cá nhan/gia ?ình.

H? s? ?ng?tuy?n?bao g?m:?

 • Th? ?ng tuy?n b?ng Ti?ng Anh (chú tr?ng ??nh h??ng nghiên c?u,…);
 • Ly l?ch khoa h?c (chú tr?ng h??ng nghiên c?u và danh sách bài báo khoa h?c c?a ?ng viên);
 • B?n sao v?n b?ng t?t nghi?p, các ch?ng ch? liên quan (có sao y);
 • B?n sao H? kh?u, Ch?ng minh nhan dan hay th? c?n c??c (có sao y);
 • Gi?y khám s?c kh?e (trong th?i h?n 06 tháng tính ??n ngày n?p h? s? xin vi?c).

Ph??ng th?c ?ng tuy?n:

 • B??c 1: G?i h? s? (B?n m?m) ??n ??a ch? email ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.;
 • B??c 2: Sau khi nh?n ???c th?ng báo h? s? ?? qua vòng s? tuy?n, ?ng viên n?p h? s? b?n c?ng (theo h??ng d?n trên)???n?Trung tam Nghiên c?u V?t li?u C?u trúc Nano và Phan t?, ??i h?c Qu?c gia Tp.HCM theo ??a ch? sau: T?ng 2, Tr??ng Ph? th?ng N?ng Khi?u (C? s? 2), Khu ?? th? ??i h?c Qu?c gia Tp.HCM, Linh Trung, Th? ??c;
 • B??c 3: ?ng viên có h? s? h?p l? s? ???c liên h? ph?ng v?n.

xsmb hang ngayH? s? ?ng tuy?n?s? ???c nh?n cho ??n khi các v? trí ???c tuy?n ?? (?u tiên?h? s? n?p tr??c ngày 31/9/2018).?

?? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t, vui lòng liên h?: PGS.TS. Phan Bách Th?ng (?T: 0121 790 7700).

Image

QU?N TR? ??I H?C