L??t xem: 3167

H?i th?o “Automation Testing và c? h?i vi?c làm t?i GNT"

H?i th?o “Automation Testing và c? h?i vi?c làm t?i GNT"

?

?i cùng s? phát tri?n và ?ng d?ng CNTT ngày càng m?nh m?, nhu c?u tuy?n d?ng ki?m th? ph?n m?m (Software Testing) ? Vi?t Nam hi?n ?ang r?t cao v?i nhi?u c? h?i th?ng ti?n. Trong các d? án ph?n m?m thành c?ng lu?n có s? ?óng góp quan tr?ng c?a các Tester v?ng chuyên m?n, có k? n?ng phan tích - l?p trình, ?am mê c?ng ngh? và kh? n?ng t? duy sáng t?o.? ??i ng? Tester gi?i s? giúp doanh nghi?p gi? v?ng uy tín, th??ng hi?u trong th? tr??ng ?ng d?ng CNTT ngày càng kh?t khe và nhi?u l?a ch?n nh? hi?n nay.

?

Software Testing - ngành hi?m hoi trong l?nh v?c CNTT m? r?ng c?a cho t?t c? ??i t??ng. Th?c t? cho th?y ?? có nhi?u b?n làm r?t t?t c?ng vi?c Software Testing, ??m nh?n v? trí quan tr?ng trong các d? án ph?c t?p v?i chuyên m?n t?t nghi?p t? các ngành V?t Ly, ?i?n T?, Vi?n th?ng, Toán Tin,….

?

M?i tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, c? h?i th?ng ti?n cao, ti?p xúc tr?c ti?p v?i khách hàng n??c ngoài, l??ng th??ng khá cao và ?n ??nh, th??ng xuyên ???c c?p nh?t nh?ng c?ng ngh? m?i và ti?p xúc v?i nh?ng d? án khác nhau, h?c h?i ???c nhi?u ?i?u m?i l?… là nh?ng l?i th? c?a Tester trên th? tr??ng lao ??ng hi?n nay.

?

Nh?m giúp cho các b?n hi?u r? h?n v? c? h?i ngh? nghi?p trong l?nh v?c Software Testing, ??c bi?t là Automation Testing (Ki?m th? t? ??ng) C?ng ty GNT Vi?t Nam ph?i h?p cùng Trung Tam Tin H?c - Tr??ng ?H KHTN t? ch?c bu?i h?i th?o "Automation Testing và c? h?i vi?c làm t?i GNT"

???????????? - Th?i gian: 14h30 - 16h30 ngày Th? Ba (14/08/2018)

???????????? - ??a ?i?m: H?i Tr??ng I - Tr??ng ?H Khoa H?c T? Nhiên ?

????????????????????????????????? 227 Nguy?n V?n C?, Qu?n 5, TP.HCM

???????????? - N?i dung: Gi?i thi?u v? Automation Testing, xu h??ng ngh? nghi?p trong l?nh v?c Software Testing và c? h?i vi?c làm t?i GNT.

?

R?t vui ???c ?ón ti?p các b?n.

?

Vui lòng ?? l?i th?ng tin ?? chúng t?i có th? chu?n b? chu ?áo h?n. Cám ?n b?n.

Image

QU?N TR? ??I H?C