L??t xem: 6064

C?ng ty TNHH Web-Pro Vietnam tuy?n d?ng

?????????????? ???????????????C?NG TY TNHH WEB-PRO ( VIET NAM )

?

???? ?L?NH V?C KINH DOANH: CHUYêN CUNG C?P NGUYêN LI?U LàM RA KH?N ??T , T? QU?N TR? EM

???????

???? V? TRí TUY?N D?NG :

 • K? s? hóa ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 • K? s? máy móc thi?t b?
 • K? s? ?i?n t? ?????????????????????????????????????????
 • K? s? c? ?i?n
 • K? s? nghiên c?u và phát tri?n ???????????
 • K? thu?t s?n xu?t

?

M? t? c?ng vi?c:

K? s? các ngành liên quan th?a m?n 01 trong 2 yêu c?u sau:

 • T?t nghi?p ??i h?c tr? lên các ngành liên
 • Ti?ng Anh ho?c ti?ng Trung Nghe, nói, ??c, vi?t t?t.

Ngoài ra, c?ng vi?c c? th? s? trao ??i khi ph?ng v?n

Quy?n l?i ???c h??ng: ?-

 • Tham gia ??y ?? các ch? ?? BHXH, BHYT, BHTN.
 • Th??ng l?, t?t, th??ng theo doanh thu…
 • ??m b?o c?ng vi?c ?n ??nh, lau dài, th?ng ti?n??

??I?U KI?N D? TUY?N :???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????

Nam/N? t?t nghi?p ??i h?c chính quy tr? lên, yêu c?u? ti?ng Anh ho?c ti?ng Trung l?u loát . ???????

??a ch? liên h? : 0919 155 101?????? ?Ms Mai / Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

??a ch? C?ng ty : ???ng s? 1,KCN Nh?n Tr?ch 3, giai ?o?n 2, X? Hi?p Ph??c, Huy?n Nh?n Tr?ch, T?nh ??ng Nai, Vi?t Nam

?

Image

QU?N TR? ??I H?C