L??t xem: 3657

C?ng ty c? ph?n nh?a Sài Gòn tuy?n d?ng

  1. Th?ng tin v? ??n v? tuy?n d?ng:

- Tên ??n v? tuy?n d?ng: C?ng ty C? ph?n Nh?a Sài Gòn.

- Ngành ngh?, l?nh v?c kinh doanh, s?n xu?t: SXKD các s?n ph?m nh?a.

- ??a ch?: 242 Tr?n Phú, Ph??ng 09, Qu?n 5, TP.HCM.

- ?i?n tho?i: (028) 38358999????? Fax: (028) 38353854?????

- ??a ch? email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

  1. N?i dung yêu c?u tuy?n d?ng:
  2. a) Ch? tiêu tuy?n d?ng: 05 Nhan viên Qu?n ly ch?t l??ng.
  3. b) ?i?u ki?n, tiêu chu?n ?ng viên:

- T?t nghi?p ??i h?c h? Chính quy, chuyên ngành C?ng ngh? v?t li?u polyme ho?c t??ng ???ng (bao g?m sinh viên n?m cu?i ?? hoàn thành các h?c ph?n ?ang ch? c?p b?ng).

- Thành th?o tin h?c v?n phòng; Ti?ng Anh trình ?? B tr? lên ho?c có ch?ng ch? TOEFL, IELTS, TOEIC.

- Ngo?i hình ?u nhìn, trung th?c, nhi?t tình, vui v?, tác phong nhanh nh?n, l?ch s?.

- H? kh?u TP. HCM và các t?nh Mi?n Tay ???c ?u tiên.

  1. H? s? d? tuy?n:

- ??n xin vi?c (vi?t tay)

- S? y?u ly l?ch t? thu?t, b?n sao các v?n b?ng, ch?ng ch?, b?ng ?i?m quá trình h?c t?p; Ch?ng minh nhan dan/ C?n c??c c?ng dan.

-?Gi?y ch?ng nh?n s?c kh?e; 02 ?nh 4x6?(ch?p trong vòng 06 tháng tính ??n th?i ?i?m n?p h? s?).

  1. Th?i gian và cách th?c n?p h? s?:

-?T? ngày 10/8/2018 ??n khi tuy?n ?? s? l??ng.

-??ng viên n?p h? s? tr?c ti?p ho?c qua b?u ?i?n theo ??a ch?:? Phòng T? ch?c - Hành chính C?ng ty C? ph?n Nh?a Sài Gòn, 242 Tr?n Phú, Ph??ng 9, Qu?n 5, Thành ph? H? Chí Minh.

- Liên h? h? tr?:?(028) 38358999 - 33, HP: 0938227305 (Mr Nam), 0903831176 (Mr Quang), Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó..

Image

QU?N TR? ??I H?C