L??t xem: 3227

Chi nhánh b?u chính Viettel Th? ??c tuy?n d?ng

Chi nhánh b?u chính Viettel Th? ??c tuy?n d?ng

Nhan viên kinh doanh: S? l??ng 20

C?ng vi?c:

- Tìm ki?m khách hàng

- Phát tri?n doanh thu, khách hàng m?i

- Ch?m sóc khách hàng ?ang s? d?ng

- ?ánh giá ??i th? c?nh tranh

Yêu c?u:

- Trình ?? t? cao ??ng

- Gi?ng nói d? nghe, ngo?i hình ?a nhìn

- T? tin ? b?n than, trung th?c

- L??ng t?i thi?u 6 tri?u + hoa h?ng

Quy?n l?i ???c h??ng: Ch? ?? BHYT,BHXH và các ch? ?? khác theo quy ??nh c?a nhà n??c khi vào H?L?.

M?i chi ti?t liên h?: 01678.345.721 (Ms Hoa)

H? s? g?i v? ?/c: 20A ???ng 26, P.Linh ??ng, Q.Th? ??c, TP.HCM

Image

QU?N TR? ??I H?C