L??t xem: 5138

Th?ng tin v? ch??ng trình ?ào t?o l?p trình JAVA c?a t?p ?oàn DXC

Ch??ng Trình ?ào T?o L?p Trình JAVA

T?p ?oàn DXC là t?p ?oàn c?ng ngh? ??c l?p s? 1 th? gi?i, v?i 130,000 nhan viên làm vi?c v?i h?n 6000 khách hàng ? 70 qu?c gia trên toàn c?u.? DXC ???c thành l?p v?i s? k?t h?p c?a hai t?p ?oàn hàng ??u th? gi?i là ?và? .?

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u nhan l?c hi?n t?i và xay d?ng ??i ng? nhan l?c k? th?a trong t??ng lai c?a t?p ?oàn ? Vi?t Nam và m? r?ng c? h?i vi?c làm cho t?t c? các b?n sinh viên các Khoa t?i các tr??ng ??i H?c, Cao ??ng (Ph?n m?m, CN Th?ng Tin, Toán Tin, Toán, V?t Ly…), DXC Vietnam m?i b?n tham gia Ch??ng Trình ?ào T?o L?p Trình JAVA (JAVA Fresher Training Program):

N?i dung, ph? c?p, và s? l??ng ?ào t?o:

 • ?ào t?o các k? n?ng phát tri?n ?ng d?ng/ph?n m?m s? d?ng ng?n ng? l?p trình Java ?? làm vi?c trong các d? án chuyên v? l?nh v?c B?o hi?m, Tài Chính, Ngan Hàng
 • Th?c hành trên các ?? tài ???c các k? s? c?a c?ng ty thi?t k?
 • Ph? c?p 10,000,000 ??ng n?u hoàn t?t ch??ng trình h?c và ???c tuy?n d?ng chính th?c vào c?ng ty
 • S? l??ng h?c viên d? ki?n: 20 ng??i

Th?i gian, ??a ?i?m và l?ch ?ào t?o:

 • Th?i gian b?t ??u: ngày 08 tháng 10 n?m 2018
 • D? ki?n kéo dài trong: 6-8 tu?n
 • Ngày và gi?: t? th? 2 ??n th? 6 m?i tu?n b?t ??u t? 9g ??n 18g
 • ??a ?i?m: Etown 3 - 364 C?ng Hòa, qu?n Tan Bình, Tp. HCM.

??i t??ng và yêu c?u ?ào t?o:

 • Sinh viên hoàn t?t ch??ng trình h?c/?? t?t nghi?p t?i các tr??ng ??i H?c, Cao ??ng ho?c t??ng ???ng thu?c các chuyên ngành: Ph?n m?m, CNTT, Toán-Tin, Toán, V?t Ly,… Ho?c có kh? n?ng và kinh nghi?m l?p trình
 • Có th? giao ti?p b?ng ti?ng Anh ? c?p ?? c? b?n
 • Cam k?t làm vi?c cho c?ng ty 24 tháng k? t? khi hoàn t?t ch??ng trình ?ào t?o
 • Tham gia ??y ?? th?i gian ?ào t?o nh? yêu c?u

Qui trình tuy?n ch?n:

 • Vòng 1: Sàng l?c h? s?
 • Vòng 2: Ki?m tra ki?n th?c l?p trình h??ng ??i t??ng và ng?n ng? l?p trình Java
 • Vòng 3: Ph?ng v?n

H? s? yêu c?u (b?ng m?m softcopy)

 • ??n xin vi?c và S? y?u ly l?ch (b?ng ti?ng Anh)
 • B?ng ?i?m/Gi?y Ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i ho?c b?ng t?t nghi?p ??i H?c/ Cao ??ng Ho?c ch?ng ch? k? thu?t/chi ti?t v? kh? n?ng và kinh nghi?m l?p trình
 • Ch?ng ch? ti?ng Anh n?u có
 • 01 t?m hình (06 tháng g?n nh?t)

N?p ??n ?ng tuy?n và liên h?:

 • Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.