L??t xem: 2257

Th?ng báo tuy?n d?ng c?a C?ng ty TNHH Technova

C?ng ty TNHH Technova chuyên cung c?p các ph?n m?m b?n quy?n chính H?ng c?a Microsoft, Acumatica, Oracle Primavera, Oracle MySQL, Adobe , Autodesk, Team viewer, Mail daemon, …và nhi?u h?ng khác

xsmb hang ngayDo nhu c?u m? r?ng C?ng ty v?i m?c tiêu và ni?m tin tr? thành m?t trong nh?ng c?ng ty l?n m?nh nh?t Vi?t Nam trong l?nh v?c C?ng ngh? th?ng tin,.. chúng t?i r?t mong s? ???c h?p tác v?i nh?ng ??ng nghi?p m?i có tinh th?n trách nhi?m, nhi?t tình n?ng ??ng và có tam huy?t v?i c?ng vi?c.

V? TRí TUY?N D?NG:

C?NG NGH? TH?NG TIN V? H? T?NG Và ?NG D?NG

S? l??ng: 4 ng??i

1/ M? t? c?ng vi?c

xsmb hang ngay? H? tr? khách hàng gi? hành chính.

xsmb hang ngay? Ti?p nh?n các yêu c?u c?a khách hàng, ph?n lo?i và x? ly các yêu c?u c?a khách hàng trong kho?ng th?i gian cho phép và trong ph?m vi x? ly c?a c?ng vi?c.

? Theo d?i và ??m b?o t?t c? các yêu c?u c?a khách hàng lu?n ???c h? tr?.

? Ch? ??ng ?? xu?t h??ng gi?i quy?t c?ng vi?c t?t nh?t, nhanh nh?t và làm khách hàng hài lòng khi s? d?ng d?ch v? t?i c?ng ty.

? ??m b?o x? ly c?ng vi?c ?úng theo quy trình c?a c?ng ty ??a ra.

? V?n hành h? th?ng ?úng theo quy trình c?ng ty ??a ra.

? C?p nh?t tài li?u h? tr? khách hàng ??i v?i các s?n ph?m d?ch v? c?a c?ng ty.

? Ph?i h?p v?i b? ph?n kinh doanh t? v?n d?ch v? cho khách hàng.

xsmb hang ngay? H? tr? khách hàng sau khi b? ph?n kinh doanh ky h?p ??ng d?ch v? và trong su?t quá trình khách hàng s? d?ng d?ch v?.

? Thu th?p th?ng tin ph?n h?i, ?ánh giá c?a khách hàng v? nh?ng case ?? h? tr? và t?t c? các d?ch v? ?? c?i thi?n ch?t l??ng d?ch v? ngày m?t t?t h?n.

? Tìm hi?u, nghiên c?u các gi?i pháp x? ly r?i ro h? th?ng có th? x?y ra.

? R&D c?ng ngh? m?i ph?c v? cho c?ng vi?c theo yêu c?u c?a c?ng ty.

?2/ Yêu c?u

K? n?ng chuyên m?n:

? Có kh? n?ng giao ti?p t?t, bi?t kiên trì, nh?n n?i, ch?u áp l?c cao.

? Có ki?n th?c v? h? th?ng Linux , Email Server

? Có ki?n th?c v? h? th?ng Windows, Email Server.

xsmb hang ngay? Có kinh nghi?m v? qu?n tr? H? t?ng, network, Email Server…

xsmb hang ngay? Ti?ng Anh: ??c hi?u tài li?u chuyên m?n, nghe nói t?t s? là l?i th? khi ???c training và làm vi?c v?i chuyên gia n??c ngoài.

xsmb hang ngay? M?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, th?c t?, ???c training ??nh k? v? chuyên m?n và v? các d?ch v? c?a c?ng ty.

? ?u tiên ?? t?ng làm vi?c v?i Office 365, Microsoft Azure, Adobe, Oracle…

xsmb hang ngayK? n?ng m?m:

? K? n?ng vi?t và trình bày tài li?u k? thu?t r? ràng, m?ch l?c.

? T? duy có h? th?ng và kh? n?ng ch? ??ng t? ch?c, s?p x?p c?ng vi?c có logic.

? Có kh? n?ng phan tích v?n ?? và ?ánh giá tình hình trong kho?ng th?i gian nhanh nh?t..

xsmb hang ngayYêu c?u ??c bi?t:

? S?n sàng h? tr? ??ng nghi?p trong c?ng vi?c.

xsmb hang ngay? Ch? ??ng th?c hi?n các c?ng vi?c ???c giao, ??a ra ph??ng án th?c hi?n c?ng vi?c, báo cáo k?t qu? c?ng vi?c r? ràng.

xsmb hang ngay? S?n sàng onsite t?i c?ng ty khách hàng khi có phát sinh nhu c?u.

?3/ Chính sách phúc l?i:

? ??ng ky tên mi?n t?i c?ng ty v?i chi phí t?t nh?t.

? S? d?ng d?ch v? hosting/VPS/Cloud c?a c?ng ty mi?n phí.

xsmb hang ngay? Lu?n ???c tr?i nghi?m các c?ng ngh? v? hosting m?i nh?t trên th? gi?i. C?ng ty lu?n lu?n tiên phong trong l?nh v?c này.

xsmb hang ngay? ???c Training s?n ph?m

xsmb hang ngay? ???c h?c t?t c? nh?ng gì b?n ?am mê vào b?t kì th?i gian nào và t?i b?t kì n?i ?au.

? Birthday party, du l?ch và team building ??nh k? hàng n?m.

xsmb hang ngay? Th?i gian làm vi?c: hành chính

? Các ch? ?? và chính sách ngh? phép, b?o hi?m ???c h??ng theo quy ??nh c?a nhà n??c.

? L??ng: th?a thu?n

? T?ng l??ng theo kh? n?ng và ?óng góp c?ng vi?c cho c?ng ty.

? L??ng tháng 13: cam k?t.

4/ Th?ng tin n?p h? s?

? Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

? ?T: 0963 243 109

Image

QU?N TR? ??I H?C