L??t xem: 2486

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a C?ng ty TNHH TMDV GTV SEO

TUY?N K? THU?T SEO – KH?NG KINH NGHI?M

 1. V? trí: K? Thu?t SEO – Fulltime.
 2. S? l??ng: 05 b?n.
 • ??a ?i?m làm vi?c: 340/40 Ung V?n Khiêm, Ph??ng 25, Qu?n Bình Th?nh, Tp. HCM.
 1. ?i?u ki?n ?ng tuy?n:
 • Tu?i 9x (t? 1994 tr? ?i)
 • Ch?u h?c, ch?u l?ng nghe, th?n th?ng, trung th?c, thích nghi.
 • Tính t? m?, ch?u trách nhi?m cao.
 • Tinh th?n k? lu?t b?n than cao.
 • Mong mu?n ??ng hành lau dài.
 • Mindset/thái ?? t?t.
 • Kh? n?ng t?p trung cao.
 • Khao khát v??n lên và phát tri?n toàn di?n
 1. H?i nh?p

Tr??c khi chính th?c ??t chan vào ??i Gia ?ình GTV, B?n c?n v??t qua 02 giai ?o?n v? cùng gian nan và ??y th? thách.

Giai ?o?n 01: H?c vi?c.

 1. Quy?n l?i.
 • ???c training và th?c chi?n toàn b? ki?n th?c v? Onsite SEO, c? th?:

+ T?i ?u Onpage bài vi?t và hình ?nh

+ M?t s? k? thu?t t?i ?u Onpage nang cao

+ T?i ?u Schema.

+ Tri?n khai t?i ?u Internal link.

 • Kèm c?p th?c chi?n trên các d? án c?a GTV ???c ph? trách b?i Team Leader.
 1. Chính sách h? tr?: Thu nh?p t? 3 – 4tr/tháng. Tham gia các bu?i training mindset c?a GTV.
 2. Yêu c?u:
 • Hoàn thành ít nh?t 90% các KPI ?? ra.
 • Thao tác máy tính nhanh, tinh th?n h?c h?i và c?u ti?n.
 • Tinh th?n trách nhi?m.
 • Có h?ng thú và phù h?p V?n hóa GTV.
 1. C?ng vi?c th?c hi?n:
 • H?c và tri?n khai theo s? phan b? c?a c?p qu?n ly tr?c ti?p.
 • Lu?n s?n sàng h? tr? ??ng ??i khi c?n.

Giai ?o?n 02: Th? vi?c.

 1. Quy?n l?i:
 • ?ay là giai ?o?n th?c chi?n th?c s? ?? b?n có th? phát huy n?ng l?c b?n than, hoàn thành nhi?m v? và chính th?c gia nh?p ??i gia ?ình GTV, c? th? b?n s? ???c:

+ Th?c chi?n các ki?n th?c ?? h?c ? nhi?u d? án v?i th? tr??ng khác nhau.

+ Tri?n khai Social, IFTTT

+ Tri?n khai các k? thu?t t?i ?u Onpage và schema chuyên sau.

+ Tri?n khai Seo Audit c? b?n.

 1. Chính sách h? tr?: N?ng l?c c?a b?n s? quy?t ??nh m?c thu nh?p t? 04 – 06tr/tháng. ???c tham gia các bu?i training mindset, phát tri?n b?n than và nang c?p t? duy.
 2. Yêu c?u:
 • Hoàn thành ít nh?t 90% KPI ?? ra.
 • Kh? n?ng sai sót th?p ho?c kh?c ph?c sai sót k?p th?i.
 • Rèn luy?n Mindset phù h?p v?n hóa GTV.
 • ??nh h??ng ?i ???ng dài.
 1. C?ng vi?c th?c hi?n.
 • Th?c chi?n – Review – nang c?p – Phát tri?n.
 • H? tr? ??ng ??i
 • H?c nang cao
 • Rèn luy?n Mindset
 • Phát tri?n b?n than.

Giai ?o?n 03: Chính th?c.

 • B?n là m?t chi?n binh tuy?t v?i, chúng t?i s? trao ??i v?i b?n v? k?t qu? n? l?c c?a b?n qua 02 giai ?o?n trên và mong mu?n h?p tác lau dài.
 1. Th?ng tin liên h?:

Tham kh?o v? trí t?i:

T?i ??N D? TUY?N (?ính kèm trong link) và g?i v? cho chúng t?i ngay nhé!

Th?c m?c xin liên h?:

Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

DT: 0934 123 095 – Ms. Qu?nh Nh? (Phòng Nhan S? GTV SEO)

?

Image

QU?N TR? ??I H?C