L??t xem: 1855

C?ng ty n?i th?t Nam Phú tuy?n nhan viên thi?t k? n?i th?t

V? trí c?n tuy?n d?ng: NH?N VIêN THI?T K? N?I TH?T.

?S? l??ng: 5 ng??i

M? t? c?ng vi?c:

  • Lên y t??ng, ph??ng án thi?t k?, h? s? thi?t k? n?i th?t, b?ng v? thi c?ng.
  • Thi?t k?, tri?n khai các s?n ph?m m?u.
  • Th?c hi?n các c?ng vi?c khác thu?c ch?c n?ng, nhi?m v? c?a b? ph?n thi?t k?.
  • Các c?ng vi?c c? th? s? trao ??i tr?c ti?p khi ph?ng v?n.

?Yêu c?u:

? ? ? ? ?T?t nghi?p chuyên ngành thi?t k? n?i th?t.

  • S? d?ng thành th?o các ph?n m?m thi?t k?.
  • Có tinh th?n làm vi?c ??ng ??i, sáng t?o, c?i m?, có kh? n?ng tìm tòi và t? nghiên c?u.
  • Ch?m ch?,ch?u ???c áp l?c c?ng vi?c, thích nghi trong m?i tr??ng m?i.

?Quy?n l?i ???c h??ng:

–L??ng th?a thu?n, làm t?t s? ???c t?ng l??ng.

  • Th??ng l??ng tháng 13
  • M?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p,n?ng ??ng, có c? h?i th?ng ti?n nhanh.
  • Ngh? phép theo lu?t lao ??ng,….

?xsmb hang ngayTh?i gian làm vi?c:

Làm t? th? 2- th? 7, làm gi? hành chính.

?H? s? g?m:

– ?CV ti?ng Vi?t ho?c ti?ng Anh.

– S? y?u lí l?ch có dán ?nh 4×6 (kh?ng quá 06 tháng)

– B?n sao gi?y khai sinh, ch?ng ch? các v?n b?ng khác liên quan.

– Gi?y khám s?c kh?e ch?a quá 06 tháng.

– Ch?ng minh th?, h? kh?u photo có c?ng ch?ng c?a c? quan có th?m qy?n.

– ??n xin vi?c vi?t tay.

C?NG TY TNHH N?I TH?T NAM PHú

V?n Phòng : 4A/61 ???ng D1, Qu?n Bình Th?nh, TP. H? Chí Minh

Email : ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.