L??t xem: 3010

C?ng ty TNHH Sherwin – Williams (Vi?t Nam) tuy?n qu?n ly t?p s?

C?ng ty TNHH Sherwin – Williams (Vi?t Nam) hi?n ?ang ho?t ??ng t?i 2 ??a ch?:

 • ??a ch? 1: Khu ph? Hòa Lan, Ph??ng Thu?n Giao, Th? x? Thu?n An, T?nh Bình D??ng.
 • ??a ch? 2: L? 104/2-4, ???ng 4, KCN Amata, Thành ph? Biên Hòa, T?nh ??ng Nai.

?ay là t?p ?oàn ?a qu?c gia c?a M? ho?t ??ng trong l?nh v?c s?n ph? trên toàn c?u. Do nhu c?u phát tri?n c? c?u nhan s?,? chúng t?i c?n tuy?n v? trí :

Qu?n ly t?p s? (Management Trainee).

 • M? t? c?ng vi?c:
 • ???c ?ào t?o t? 12-24 tháng ?? hi?u r? c? c?u ho?t ??ng và m?i liên h? c?a các Phòng/b? ph?n (An toàn, Qu?n ly ch?t l??ng, Mua hàng, S?n xu?t & kho, B?o trì ..) tr?c thu?c Kh?i S?n Xu?t.
 • ?ào t?o k? n?ng qu?n ly, v?n hành chu?i s?n xu?t cung ?ng toàn c?u.
 • Sau th?i gian ?ào t?o ??t yêu c?u, C?ng ty s? xem xét b? trí c?ng vi?c chính th?c.
 • Yêu c?u:
 • Trình ??:
  • Th?c s? ngành Hóa ch?t ho?c t?t c? H?c viên Cao h?c có l?ch t?t nghi?p vào Quy 04/2018 ??u có th? n?p h? s? ?ng tuy?n. Kh?ng yêu c?u kinh nghi?m.
  • ?ai h?c t? khá/gi?i tr? lên ngành hóa ch?t, ?u tiên có kinh nghi?m làm vi?c t?i Kh?i s?n xu?t t?i các C?ng ty n??c ngoài.
 • K? n?ng Anh v?n: l?u loát k? n?ng nói và vi?t.
 • K? n?ng vi tính: S? d?ng thành th?o Microsoft Office.

?Quy?n l?i:

???c ky h?p ??ng lao ??ng v?i C?ng ty và h??ng ??y ?? quy?n l?i nh? nhan viên chính th?c. G?m có:

 • L??ng: th?a thu?n theo n?ng l?c qua quá trình ph?ng v?n.
 • Phép n?m: 15 ngày/ n?m
 • Ph? c?p ?n tr?a: 25.000 ??ng/ngày
 • Ph? c?p ??c h?i.
 • L??ng tháng 13 và th??ng (n?u có)
 • B?o hi?m s?c kh?e cho ng??i lao ??ng và 1 ng??i than trong gia ?ình.
 • Có h? tr? xe ??a ?ón ?i c?ng tác và xe ??a ?ón CBNV t? Q. Phú Nhu?n.

?Th?i gian và ??a ?i?m làm vi?c:

 • T? Th? hai ??n Th? b?y hàng tu?n. Sáng: 8:00-12:00 và chi?u 13:00 – 17:00.
 • ??a ?i?m:
  • ??a ch? 1: Khu ph? Hòa Lan, Ph??ng Thu?n Giao, Th? x? Thu?n An, T?nh Bình D??ng.
  • ??a ch? 2: L? 104/2-4, ???ng 4, KCN Amata, Thành ph? Biên Hòa, T?nh ??ng Nai.
 • Liên h?:

?ng viên có nhu c?u vui lòng g?i CV ??n ??a ch?: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. ho?c liên h? bi?t thêm th?ng tin qua s? ?i?n tho?i : 0274. 3747343 – Mrs L? (Nhan s?).

 • L? trình tuy?n d?ng:
 • Th?i gian nh?n CV: t? ngày ra th?ng báo ??n h?t ngày 10/11/2018.
 • Th?i gian ph?ng v?n: D? ki?n gi?a tháng 11/2018.
 • Th?i gian nh?n vi?c: Tháng 01/2019.
Image

QU?N TR? ??I H?C