L??t xem: 1713

C?ng ty H2 Technology tuy?n d?ng

Online Marketers (Full-time, Internship)

M? t? c?ng vi?c:

 • Lên k? ho?ch & ti?n hành các chi?n d?ch marketing online ?? nhi?u ng??i h?c bi?t v? s?n ph?m h?c ti?ng Anh hi?u qu? c?a c?ng ty (http://giasutoeic.com, ch??ng trình luy?n thi TOEIC tr?c tuy?n hàng ??u hi?n nay; LeeRit () ch??ng trình h?c t? v?ng ti?ng Anh t?t nh?t hi?n nay.)
 • Phan tích k?t qu? thu ???c t? các chi?n d?ch marketing và t? ?ó kh?ng ng?ng c?i thi?n chi?n l??c và cách ti?p c?n khách hàng.

Yêu C?u C?ng vi?c:

 • Là ng??i có nhi?u y t??ng, thích sáng t?o, thích khám phá cái m?i.
 • N?m r? v? ít nh?t m?t trong các m?ng sau:
  • Social marketing trên Facebook & các m?ng x? h?i khác.
  • Qu?ng cáo Adwords / Facebook ads
 • Có kh? n?ng vi?t bài & di?n ??t l?i ích c?a s?n ph?m d??i góc nhìn c?a ng??i dùng.
 • Bi?t s? d?ng m?t ch??ng trình ch?nh s?a hình ?nh (ví d? nh? Photoshop) là m?t l?i th?.
 • Khuy?n khích nh?ng b?n m?i t?t nghi?p (freshers) yêu thích v? marketing n?p ??n. N?u ???c ch?n, b?n s? ???c ?ào t?o v? nh?ng ki?n th?c c?n bi?t.

???i ng?:

 • M?i tr??ng làm vi?c tho?i mái, sáng t?o v?i ??ng nghi?p than thi?n.
 • ???c ?ào t?o ??y ?? v? nh?ng ki?n th?c liên quan
 • Có nhi?u c? h?i ?? c?i thi?n v?n ti?ng Anh (do c?ng ty r?t m?nh v? m?ng ngo?i ng?)
 • L??ng: 6 - 9 tri?u ( làm vi?c 40h/ tu?n). Có b?o hi?m sau th? vi?c thành c?ng.
  • L??ng ???c offer d?a vào n?ng l?c và kinh nghi?m, ???c ?ánh giá th?ng qua quá trình ph?ng v?n.

?ng tuy?n:

 • G?i CV c?a b?n ??n ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.