L??t xem: 2018

Ch??ng trình tuy?n d?ng FRESH ENGINEERING TRAINEE c?a C?ng ty Datalogic Vi?t Nam

Th?ng tin chi ti?t vui lòng xem trong file ?ính kèm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CH??NG TRìNH TUY?N D?NG FRESH ENGINEERING TRAINEE.pdf)CH??NG TRìNH TUY?N D?NG FRESH ENGINEERING TRAINEE.pdf 624 kB09-11-201809-11-2018
Image

QU?N TR? ??I H?C