L??t xem: 2157

Th?ng tin tuy?n d?ng C?ng ty TNHH Sherwin - Williams (Vi?t Nam)

Qu?n ly t?p s? (Management Trainee).

 • M? t? c?ng vi?c:
 • ???c ?ào t?o t? 12-24 tháng ?? hi?u r? c? c?u ho?t ??ng và m?i liên h? c?a các Phòng/b? ph?n (An toàn, Qu?n ly ch?t l??ng, Mua hàng, S?n xu?t & kho, B?o trì ..) tr?c thu?c Kh?i S?n Xu?t.
 • ?ào t?o k? n?ng qu?n ly, v?n hành chu?i s?n xu?t cung ?ng toàn c?u.
 • Sau th?i gian ?ào t?o ??t yêu c?u, C?ng ty s? xem xét b? trí c?ng vi?c chính th?c.
 • Yêu c?u:
 • Trình ??:
  • Th?c s? ngành Hóa ch?t ho?c t?t c? H?c viên Cao h?c có l?ch t?t nghi?p vào Quy 04/2018 ??u có th? n?p h? s? ?ng tuy?n. Kh?ng yêu c?u kinh nghi?m.
  • ?ai h?c t? khá/gi?i tr? lên ngành hóa ch?t, ?u tiên có kinh nghi?m làm vi?c t?i Kh?i s?n xu?t t?i các C?ng ty n??c ngoài.
 • K? n?ng Anh v?n: l?u loát k? n?ng nói và vi?t.
 • K? n?ng vi tính: S? d?ng thành th?o Microsoft Office.

?Quy?n l?i:

???c ky h?p ??ng lao ??ng v?i C?ng ty và h??ng ??y ?? quy?n l?i nh? nhan viên chính th?c. G?m có:

 • L??ng: th?a thu?n theo n?ng l?c qua quá trình ph?ng v?n.
 • Phép n?m: 15 ngày/ n?m
 • Ph? c?p ?n tr?a: 25.000 ??ng/ngày
 • Ph? c?p ??c h?i.
 • L??ng tháng 13 và th??ng (n?u có)
 • B?o hi?m s?c kh?e cho ng??i lao ??ng và 1 ng??i than trong gia ?ình.
 • Có h? tr? xe ??a ?ón ?i c?ng tác và xe ??a ?ón CBNV t? Q. Phú Nhu?n.

?Th?i gian và ??a ?i?m làm vi?c:

 • T? Th? hai ??n Th? b?y hàng tu?n. Sáng: 8:00-12:00 và chi?u 13:00 – 17:00.
 • ??a ?i?m:
  • ??a ch? 1: Khu ph? Hòa Lan, Ph??ng Thu?n Giao, Th? x? Thu?n An, T?nh Bình D??ng.
  • ??a ch? 2: L? 104/2-4, ???ng 4, KCN Amata, Thành ph? Biên Hòa, T?nh ??ng Nai.
 • Liên h?:

?ng viên có nhu c?u vui lòng g?i CV ??n ??a ch?: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. ho?c liên h? bi?t thêm th?ng tin qua s? ?i?n tho?i : 0274. 3747343 – Mrs L? (Nhan s?).

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C