L??t xem: 1229

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a c?ng ty MT Telecom

TUY?N D?NG

TUY?N D?NG – K? S? H? TH?NG M?NG

?

1. CáC PHúC L?I DàNH CHO ?NG VIêN

Ch? ?? l??ng h?p d?n, th??ng l??ng tháng 13.

Ch? ?? BHXH, ngh? phép theo qui ??nh c?a Nhà n??c.

Tham quan du l?ch ngh? mát hàng n?m. M?i tr??ng làm vi?c than thi?n, tr? trung, n?ng ??ng.

2. M? T? C?NG VI?C

MT Telecom là doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c cung c?p d?ch v? Internet, truy?n s? li?u và các gi?i pháp CNTT, vi?n th?ng. Do nhu c?u c?n m? r?ng th? tr??ng, c?n tuy?n v? trí K? S? H? Th?ng - M?ng v?i s? l??ng và c?ng vi?c nh? sau:
* S? l??ng: 5 ng??i
* C?ng vi?c:

?- ?V?n hành và khai thác h? th?ng thi?t b? m?ng tr?c Internet.

- Xay d?ng và v?n hành h? th?ng máy ch? dùng giám sát và c?nh báo h? th?ng, c? th?:
- C?u hình, v?n hành và khai thác thi?t b? m?ng Router, Switch, Firewall .v.v. c?a h?ng Cisco.?
- Xay d?ng, v?n hành và khai thác h? th?ng giám sát và c?nh báo h? th?ng.
- Ki?m tra, duy trì và kh?c ph?c s? c? (n?u có).

- ?Báo cáo tr?c ti?p cho c?p qu?n ly.

3. YêU C?U C?NG VI?C

- Nam/n? t?t nghi?p cao ??ng, ??i h?c chuyên ngành m?ng vi?n th?ng.

- Có ít nh?t 01 n?m kinh nghi?m làm qu?n tr? m?ng.?
- Có ch?ng ch? CCNA, ?u tiên CCNP ho?c ?? hoàn thành h?c ph?n Routing, Switch c?a CCNP.
- Có ch?ng ch? qu?n tr? m?ng c?a Microsoft, Linux là m?t l?i th? l?n.
- Kinh nghi?m c?u hình thi?t b? m?ng Cisco nh? các dòng router series 28xx, 72xx .v.v.?
- Hi?u bi?t và có ki?n th?c v? truy?n d?n cáp quang và ph? ki?n, nh? là media converter, cáp quang .v.v.

- Có kh? n?ng giao ti?p b?ng ti?ng anh là m?t l?i th?.
* Quy?n l?i:
- L??ng: th?a thu?n.
- Th??ng tháng l??ng 13 khi làm ?? n?m.

- ???c ?ào t?o chuyên m?n.
- ???c tham quan, ngh? mát hàng n?m.
- M?i tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, có c? h?i th?ng ti?n trong c?ng vi?c
- ??ng nghi?p ?oàn k?t, h? tr? nhi?t tình.
- Các ch? ?? khác dành cho ng??i lao ??ng theo lu?t ??nh (12 ngày phép n?m, BHXH, BHYT, BHTN …)
* Th?i gian làm vi?c:
- Sáng: 8 gi? ??n 12 gi? các ngày th? 2 ??n th? 7
- Chi?u: 13g gi? 30 ??n 17 gi? 30 các ngày th? 2 ??n th? 6
* ??a ch? n?p h? s?:
- N?p tr?c ti?p t?i: C?ng Ty TNHH Vi?n Th?ng Minh Tú: S? 34, ???ng s? 6, KDC Z756, Ph??ng 12, Qu?n 10, Tp.HCM ( Hà ?? Centrosa Garden).
- N?p tr?c ti?p qua email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.


** L?u y: Các h? s? nh?n tr?c ti?p có th? nh?n b?n photo và kh?ng hoàn tr? l?i khi kh?ng ?áp ?ng yêu c?u tuy?n d?ng.

?

Image

QU?N TR? ??I H?C