Ch??ng trình ??nh h??ng ngh? nghi?p t??ng lai dành cho sinh viên n?m cu?i kh?i ngành K? thu?t, C? khí, Qu?n ly c?ng nghi?p

Ch??ng trình ??nh h??ng ngh? nghi?p t??ng lai dành cho sinh viên n?m cu?i kh?i ngành K? thu?t, C? khí, Qu?n ly c?ng nghi?p

1.???? Gi?i Thi?u

Ch??ng trình nh?m nang cao ch?t l??ng ngu?n nhan l?c, trang b? cho các em sinh viên nh?ng k? n?ng, ki?n th?c c?n thi?t mà các doanh nghi?p ??t ra tr??c khi các em t?t nghi?p và b??c vào m?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p th?c t?. T? ?ó sinh viên có nh?n th?c, thái ?? và s? chu?n b? m?t cách ch? ??ng h?n cho t??ng lai c?a mình.

Ch??ng trình này c?n có s? h?p tác ch?t ch? gi?a ??n v? làm c?ng tác ?ào t?o và các doanh nghi?p s? d?ng lao ??ng trong vi?c chu?n b? ngu?n nhan l?c t??ng lai ?áp ?ng ?úng yêu c?u tuy?n d?ng.

Doanh nghi?p tài tr? ??c quy?n:

 • Nike Vi?t Nam

??n v? t? ch?c:

 • Talent Mind Education
 • Khoa Khoa h?c và C?ng nghê v?t li?u
 • Trung tam H? tr? Sinh viên – Tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM

2.???? Th?i gian – ??a ?i?m

o ??a ?i?m: H?i tr??ng I, Tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên, 227 Nguy?n V?n C?, Qu?n 5, TP. HCM

o Th?i gian: 8:00 – 12:00, 06/03/2019

3.???? ??i t??ng tham d?

?u tiên sinh viên n?m cu?i ho?c v?a t?t nghi?p ?ang theo h?c các ngành nh?:

 • C?ng ngh? Ch? t?o máy (Manufacturing Engineering)
 • C?ng ngh? Hóa h?c (Chemical Engineering/Chemical and Food Technology)
 • T? ??ng hóa (Automation Engineering)
 • K? thu?t C?ng nghi?p/Qu?n ly c?ng nghi?p (Industrial Engineering/Industrial Management)
 • K? thu?t C? khí (Mechanical Engineering/Mechatronic Engineering)
 • C?ng ngh? V?t li?u/Khoa h?c V?t li?u (Materials Technology/Materials Science)
 • K? thu?t ?i?n – ?i?n t? (Electrical and Electronics Engineering)

4.???? N?i dung ch??ng trình d? ki?n

 • 8:00 – 8:30: Kh?i ??ng ch??ng trình & giao l?u, quà t?ng
 • 8:30 – 10:00: K? n?ng giao ti?p dành cho sinh viên kh?i ngành k? thu?t
 • 10:00 – 11:00: Gi?i thi?u v? ch??ng trình Nike Manufacturing Talent Development Program 2019 (Nike MTDP 2019) và cách th?c, kinh nghi?m ?ng tuy?n
 • 11:00 – 11:45: Chia s?, giao l?u v?i các anh, ch? ??n t? Nike
 • 11:45 – 12:00: B?c th?m may m?n – Quà t?ng t? Nike.

—-----------------------

 • ??ng ky tham gia s? ki?n ngay t?i:
 • L?y phi?u m?i tham d? s? ki?n t?i Trung tam H? tr? Sinh viên t?i c? 02 c? s?
 • Liên h? s? ?i?n tho?i 028 38 320 287 ho?c email ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

  ?

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.