L??t xem: 2447

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a T?p ?oàn First Solar

Vi? tri?: K? Thu?t Viên (Met)

N?i la?m viê?c: ???ng 10 - KCN ??ng Nam - Bình M? - C? Chi (G?n Th? D?u M?t)

M? ta? vê? cty: First Solar là m?t t?p ?oàn c?a M?, chuyên s?n xu?t v? t?m m? ?un n?ng l??ng m?t tr?i hàng ??u trên th? gi?i. First Solar ra ??i n?m 1999 khi các nhà sáng l?p quy?t ??nh cung c?p cho th? tr??ng ?i?n m?t tr?i ?? gi?m thi?u nhu c?u s? d?ng các ngu?n tài nguyên thiên nhiên và c?i thi?n m?i tr??ng.

M? ta? c?ng viê?c:

H? tr? l?p ??t và ki?m ??nh ch?t l??ng thi?t b? s?n xu?t, kh?c ph?c s? c? s?n xu?t hàng ngày, xác ??nh và / ho?c th?c hi?n các c?i ti?n h? th?ng góp ph?n ??t ???c m?c tiêu th?ng l??ng, n?ng su?t và hi?u su?t s?n ph?m.

*Chi ti?t c?ng vi?c

- Gi?i quy?t các v?n ?? v? s?n xu?t, thi?t b? và quy trình hàng ngày.

 • Xác ??nh và th?c hi?n c?i ti?n n?ng su?t và hi?u su?t s?n ph?m. Phát tri?n các ph??ng pháp ?? gán nguyên nhan ?? mang l?i du ngo?n.
 • Thi?t l?p và duy trì ??ng h? ?o
 • ??m b?o t?t c? các quy trình ?ang ch?y trên m?c tiêu nh? ???c xác ??nh b?i K? ho?ch ki?m soát quy trình.
 • Tr? l?i các báo ??ng ki?m soát quy trình SPC, ??a các quy trình tr? l?i ki?m soát
 • Th?c hi?n các thí nghi?m quy trình theo k? ho?ch, thu th?p và phan tích d? li?u và báo cáo k?t qu? th? nghi?m.
 • Thu th?p d? li?u liên quan ??n hi?u su?t c?ng c? hàng ngày và hi?u su?t s?n ph?m liên quan.
 • Cung c?p ?ào t?o cho các c?ng s? s?n xu?t.
 • Phát tri?n và c?p nh?t tài li?u n?i b? bao g?m các b?n v?, quy trình v?n hành tiêu chu?n và quy cách k? thu?t.
 • Giao di?n v?i các c?ng s? n?i b? và ??i di?n nhà cung c?p, theo yêu c?u, ?? hoàn thành các d? án ???c giao.
 • Phát tri?n s? hi?u bi?t ??y ?? v? các quy trình khu v?c, thi?t b? và h? th?ng h? tr?.
 • Cung c?p ?ào t?o cho các c?ng s? s?n xu?t.
 • Duy trì giao ti?p hi?u qu? v?i các c?ng s? s?n xu?t và k? s? s?n xu?t.
 • B? trí s?n ph?m kh?ng phù h?p theo tiêu chí ?? thi?t l?p (NCP).
 • Tuan th? t?t c? các quy trình an toàn và tiêu chu?n v? sinh t?t.
 • ??m b?o ch?t th?i ???c lo?i b? trong các thùng ch?a ???c ch? ??nh
 • ??m b?o thùng ch?a ch?t th?i nguy h?i ???c ?óng kín tr? khi thêm ho?c lo?i b? ch?t th?i
 • ??m b?o các thùng tích l?y v? tinh ? trong các v? trí ???c ch? ??nh.
 • Các nhi?m v? khác theo s? phan c?ng. M? t? c?ng vi?c có th? thay ??i b?t c? lúc nào

Yêu ca?u:

 • KH?NG C?N KINH NGHI?M - SINH VIêN C?/?H M?I T?T NGHI?P
 • Yêu c?u: Nam/N?, 18-45t. S?c kh?e t?t, nhanh nh?n
 • Vi tính v?n phòng. Anh V?n giao ti?p c? b?n
 • TN C?/?H ngành: ?i?n t?, C?ng Ngh? Hóa.

Chê? ???:

 • L??ng: 9,750,000 VND
 • B?o hi?m s?c kh?e, b?o hi?m XH, b?o hi?m tai n?n và b?o hi?m th?t nghi?p
 • Du l?ch hàng n?m cùng c?ng ty
 • ???c làm vi?c trong m?i tr??ng chuyên nghi?p d??i s? d?n d?t c?a các ky? s? trong và ngoài n??c ?? ti?p c?n c?ng ngh? n?ng l??ng m?t tr?i tiên ti?n
 • C? h?i luy?n t?p và phát tri?n ti?ng Anh

Th?ng tin liên hê?:

CV g??i vê? emal: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

Image

QU?N TR? ??I H?C