L??t xem: 2221

Khoa C?ng ngh? Th?ng tin th?ng báo tuy?n d?ng Gi?ng viên/Tr? gi?ng

TH?NG BáO?

Tuy?n d?ng Gi?ng viên/Tr? gi?ng Khoa C?ng ngh? Th?ng tin

?

Khoa C?ng ngh? Th?ng tin - Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên (??i h?c Qu?c gia TP.HCM) là m?t trong nh?ng ??n v? ?ào t?o l?nh v?c C?ng ngh? Th?ng tin hàng ??u t?i Vi?t Nam. ?? phát tri?n ??i ng? c? h?u có n?ng l?c xu?t s?c ?áp ?ng yêu c?u ?ào t?o ch?t l??ng cao, Khoa c?n tuy?n d?ng các v? trí Gi?ng viên/Tr? gi?ng v?i n?i dung nh? sau:

M? t? c?ng vi?c:

Tham gia gi?ng d?y ly thuy?t (b?c Cao ??ng, ??i h?c, Sau ??i h?c), h??ng d?n th?c hành, ho?c tr? gi?ng các m?n h?c t?i các b? m?n c?a Khoa (C?ng ngh? ph?n m?m, C?ng ngh? tri th?c, H? th?ng th?ng tin, Khoa h?c máy tính, M?ng máy tính và vi?n th?ng, Th? giác máy tính và ?i?u khi?n h?c th?ng minh).

Tham gia nghiên c?u khoa h?c, h??ng d?n ?? tài, khóa lu?n t?t nghi?p, lu?n v?n,..

Yêu c?u:

 • T?t nghi?p nhóm ngành C?ng ngh? Th?ng tin: ??i h?c (lo?i Gi?i tr? lên), ho?c có h?c v? Th?c s?, Ti?n s?.
 • Có k? n?ng giao ti?p, trình bày và n?ng l?c gi?ng d?y, nghiên c?u.
 • Có n?ng l?c ngo?i ng? t?t.
 • Phù h?p v?i ??nh h??ng gi?ng d?y và nghiên c?u c?a B? m?n t??ng ?ng.
 • Cam k?t làm vi?c lau dài (ít nh?t là 2 n?m).

Quy?n l?i:

 • Thu nh?p c?nh tranh. Nh?n ???c các kho?n l??ng, ph? c?p, phúc l?i, b?o hi?m, ?u ??i, ngh? phép theo quy ??nh c?a Nhà n??c.
 • ???c c? tham gia b?i d??ng chuyên m?n, t?p hu?n, nang cao trình ??, k? n?ng,…
 • Tham gia ?ào t?o các sinh viên có n?ng l?c xu?t s?c.

Các ?ng viên quan tam ??n c?ng vi?c nêu trên vui lòng th?c hi?n b? h? s? g?m:

 • B?n gi?i thi?u b?n than (t? vi?t)
 • Ly l?ch cá nhan
 • Các v?n b?ng, ch?ng ch?, c?ng trình khoa h?c (n?u có) nh?m ch?ng minh n?ng l?c và kh? n?ng làm vi?c. (Các minh ch?ng ch? c?n b?n sao, kh?ng c?n ch?ng th?c. B?n sao có ch?ng th?c c?n n?p khi th?c hi?n h?p ??ng làm vi?c).

Vui lòng g?i h? s? ?ng tuy?n (d?ng b?n m?m) tr??c ngày 19/03/2019 ??n:

B? ph?n tuy?n d?ng, Khoa C?ng ngh? Th?ng tin

Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

Các ?ng viên ?áp ?ng yêu c?u s? ???c m?i ph?ng v?n tr?c ti?p.

Image

QU?N TR? ??I H?C