L??t xem: 3179

Th?ng tin ch??ng trình tuy?n d?ng c?a c?ng ty Hyosung Vi?t Nam

TH?NG TIN CH??NG TRìNH:

?Ch??ng trình?Hyosung GongChae Program (HSGP) 2019?là ch??ng trình tuy?n d?ng l?n nh?t trong n?m c?a c?ng ty Hyosung Vi?t Nam. ?ay là ch??ng trình dành cho các b?n sinh viên m?i t?t nghi?p dành cho kh?i chuyên ngành kinh t?, k? thu?t nh?m ?áp ?ng nhu c?u nhan l?c t?i ??ng Nai và d? án m?i Hyosung Tam Th?ng – ?ang ???c xay d?ng t?i Qu?ng Nam.

 1. L?I íCH KHI THAM GIA HSGP:
  – Phát tri?n ngh? nghi?p b?n v?ng t?i t?p ?oàn ?a qu?c gia hàng ??u th? gi?i.
  – M?i tr??ng làm vi?c n?ng ??ng và chuyên nghi?p.
  – L? trình th?ng ti?n r? ràng.
  – Ch? ?? ??i ng?, l??ng, th??ng, v? cùng c?nh tranh và h?p d?n.
 2. V? TRí TUY?N D?NG:
  – Dành cho kh?i ngành k? thu?t: qu?n ly s?n xu?t, b?o trì c? – ?i?n, qu?n ly ch?t l??ng, k? ho?ch, R&D,…
  – Dành cho kh?i ngành kinh t?: xu?t – nh?p kh?u, thu mua, tài chính – k? toán, IT, th?ng d?ch ti?ng Hàn,…
 3. N?I LàM VI?C:
  – KCN Nh?n Tr?ch 5 – ??ng Nai.
  – KCN Tam Th?ng – Qu?ng Nam.
 4. PHúC L?I Và PH? C?P:
  – Th?i gian th? vi?c: 2 tháng.
  – Th?i gian làm vi?c: t? 8:00h ??n 17:00h ( t? T2 ??n T6), ngh? T7, CN, l?…
  – Ky túc xá /nhà ? ti?n nghi ??y ??, mi?n phí cho nhan viên (máy ?i?u hòa, t? l?nh, máy n??c nóng, tivi, phòng Gym, san bóng ?á,…).
  – Th??ng l?, t?t, sinh nh?t, du l?ch h?ng n?m.
  – Xe ??a r??c nhan viên.
  – Xe ??a ?ón c?ng nhan viên v? quê ?n t?t hàng n?m.
  – Ngo?i ng?: t? 500.000~4.000.000 VND/ 1 tháng/ 1 ng?n ng? (TOEIC / TOPIK / HSK / JLPT).
  – Ph? c?p card ?i?n tho?i: ph? thu?c vào kh?i l??ng c?ng vi?c.
 5. YêU C?U C?NG VI?C:
  –?T?t nghi?p ??i H?c các ngành: qu?n tr? kinh doanh, ngo?i th??ng, xu?t nh?p kh?u, k? toán – tài chính,?ti?ng Hàn, IT, k? thu?t c? khí, k? thu?t ?i?n – ?i?n t?, k? thu?t hóa h?c, c?ng ngh? v?t li?u (kim lo?i, silicate, polymer,…), qu?n ly c?ng nghi?p, c?ng ngh? s?i – d?t,…
  – Kh?ng yêu c?u kinh nghi?m, ?u tiên sinh viên m?i t?t nghi?p.
  – Có kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh/ ti?ng Hàn trong giao ti?p, vi?t mail.
  – Có kh? n?ng t? duy, phan tích và k? n?ng làm vi?c nhóm t?t.
  – Nhi?t huy?t, ti?p thu nhanh.

?ng viên quan tam vui lòng hoàn thành h? s? ?ng tuy?n có ?ính kèm CV và ??n ?ng tuy?n theo h??ng d?n t?i link:??– tr??c 23:59, 05/04/2019.

M?i th?c m?c vui lòng liên h? hotline: 02513 566 000, b?m 1281 / 1182 / 1567 / 1116 ho?c mail: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. ?? ???c h? tr?.

Image

QU?N TR? ??I H?C