L??t xem: 1670

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a Trung tam Internet Vi?t Nam

 1. V? trí: Qu?n ly, phát tri?n h? th?ng d?ch v?
 2. S? l??ng: 04 ng??i
 3. ??a ?i?m làm vi?c: L? U15B-17A, ???ng s? 20, Khu ch? xu?t Tan Thu?n, Qu?n 7, TP.H? Chí Minh.
 4. Nhi?m v?:
 • Qu?n tr? h? th?ng d?ch v? n?n t?ng Internet (SAN/Backup, ?o hóa, DNS, Web, Bigdata, CDSL..) ??m b?o an toàn, ch?t l??ng SLA.
 • T?ng h?p, phan tích ?ánh giá an toàn, ch?t l??ng d?ch v?, ?? xu?t c?i ti?n.
 • Nghiên c?u c?i ti?n các c?ng ngh?, gi?i pháp m?i v? d?ch v? Internet, ?? xu?t ?ng d?ng vào th?c t? ?? nang cao ch?t l??ng d?ch v?, ??a ra d?ch v? m?i.
 • Thi?t k?, tri?n khai các h? th?ng d?ch v? Internet.
 • ?ào t?o, h??ng d?n, h? tr? ng??i s? d?ng d?ch v?.
 • Ph?i h?p các v? trí khác trong c?ng tác qu?n tr?, nghiên c?u.
 • Tham gia các ho?t ??ng h?p tác trong n??c và qu?c t? liên quan ??n nhi?m v? ???c giao.
 1. Yêu c?u:
 • T?t nghi?p ??i h?c chính quy chuyên ngành ?TVT, CNTT ho?c chuyên ngành t??ng ???ng.
 • Có ki?n th?c c? b?n v? m?ng máy tính, m?ng Internet.
 • Có ki?n th?c c? b?n v? h? ?i?u hành Windows/Unix/Linux, các ?ng d?ng trên Internet.
 • Có ki?n th?c c? b?n v? l?u tr?, sao l?u d? li?u, ?o hóa, d? li?u l?n, c? s? d? li?u…
 • Ti?ng anh: ??c hi?u tài li?u chuyên ngành t?t.
 • Có k? n?ng/kh? n?ng: T?ng h?p; nghiên c?u ?ng d?ng c?ng ngh? m?i, t? ch?c và x? ly c?ng vi?c, làm vi?c nhóm.
 • T? cách ??o ??c t?t, trung th?c, có tinh th?n trách nhi?m cao, g?n bó trong c?ng vi?c.
 • ?u tiên các ?ng viên:
  • Có ki?n th?c chuyên sau và thành th?o v? h? ?i?u hành Unix/Linux
  • Có ki?n th?c chuyên sau v? l?u tr?, sao l?u d? li?u, ?o hóa, d? li?u l?n, c? s? d? li?u…
  • Có ch?ng ch? qu?c t? v? m?ng máy tính, qu?n tr? h? th?ng Unix, Linux, Windows, VMWare, SAN/Backup, CSDL (Oracle, Ms SQL.).
  • Ch?ng ch? ti?ng Anh qu?c t? B2 tr? lên.
 1. Liên h?:

Bà Nguy?n Nh?t Nh? Thùy, phòng T?ng h?p và D?ch v? (?i?n tho?i: 0243.5564944, máy l? 814).

Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

Th?i gian nh?n h? s?: t? ngày 08/3/2019 ??n ngày 31/3/2019.

Image

QU?N TR? ??I H?C