L??t xem: 2393

PTN AILab th?ng báo tuy?n d?ng c?ng tác viên cho các d? án

TH?NG BáO

PTN AILab tuy?n d?ng c?ng tác viên cho các d? án

?

Phòng thí nghi?m Trí tu? Nhan t?o (AILab) tr?c thu?c Tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM th?ng báo tuy?n d?ng.

1. D? án VNU-TUTOR

- M? t? d? án: Xay d?ng website h? tr? tìm ki?m c?ng vi?c gia s?.

- S? l??ng: 2

- ??i t??ng: Sinh viên C?ng ngh? Th?ng tin.

- Th?i gian và ??a ?i?m làm vi?c linh ??ng

- ?i?u ki?n:

+ Có tinh th?n t? giác và trách nhi?m trong c?ng vi?c.

+ Lu?n h?c h?i ki?n th?c m?i và ch? ??ng ?? xu?t ph??ng pháp hay.

- Quy?n l?i:

+ M?c l??ng kh?i ?i?m: 2 tri?u / tháng.

+ ???c h? tr? và h??ng d?n phát tri?n d? án thành lu?n v?n ??i h?c.

?2.?D? án Ti?n x? ly v?n b?n cho TTS Ti?ng Vi?t

- M? t? d? án: Chu?n hóa v?n b?n ?? ???c thu th?p thành d?ng v?n b?n máy có th? hi?u ???c m?t cách nh?t quán.

- S? l??ng: 2

- ??i t??ng: Sinh viên C?ng ngh? Th?ng tin.

- Th?i gian và ??a ?i?m làm vi?c linh ??ng

- ?i?u ki?n:

+ Có tinh th?n t? giác và trách nhi?m trong c?ng vi?c.

+ Lu?n h?c h?i ki?n th?c m?i và ch? ??ng ?? xu?t ph??ng pháp hay.

- Quy?n l?i:

+ M?c l??ng kh?i ?i?m: 2 tri?u / tháng.

+ ???c h? tr? và h??ng d?n phát tri?n d? án thành lu?n v?n ??i h?c.

?

Các sinh viên ?? ?i?u ki?n và quan tam vui lòng g?i CV và b?ng ?i?m (kh?ng c?n c?ng ch?ng) t?i ??a ch? email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó..

Th?i h?n nh?n ??n: t? ngày ra th?ng báo ??n h?t ngày 27/03/2019.

Ghi chú: PTN AILab ch? liên h? ph?ng v?n nh?ng ?ng viên ??t yêu c?u.

Image

QU?N TR? ??I H?C