L??t xem: 1757

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a c?ng ty FPT

TH?NG BáO TUY?N D?NG

?

 1. TUY?N D?NG NH?N VIêN ??M B?O CH?T L??NG PH?N M?M (QA):
 2. M? T? C?NG VI?C:
 • ??m b?o ho?t ??ng ch?t l??ng t?i ??n v?.
 • Xay d?ng, c?i ti?n quy trình, quy ??nh, h??ng d?n c?ng vi?c
 • Th?c hi?n ki?m soát n?i b?, phan tích, báo cáo
 • ?ào t?o, truy?n th?ng ?quy trình, quy ??nh
 • Ki?m soát vi?c l?p k? ho?ch và ?a?nh gia? vi?c th?c hi?n k? ho?ch ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m, d?ch v? ph?n m?m, CNTT trong toàn Trung tam.
 • Qua?n ly? ru?i ro cu?a d?? a?n.
 • ?? xu?t và th?c hi?n giám sát các hành ??ng kh?c ph?c, phòng ng?a
 • T? ch?c tri?n khai ho?t ??ng c?i ti?n h? th?ng ch?t l??ng theo ?i?nh h???ng pha?t triê?n chung cu?a c?ng ty va? phu? h??p tiêu chua?n ISO 9001:2015.
 • Th?c hi?n các c?ng vi?c khác theo s? phan c?ng c?a qu?n ly tr?c ti?p.
 1. YêU C?U C?NG VI?C:
 • Có kiê?n th??c va? kinh nghi?m trong li?nh v??c C?ng nghê? th?ng tin.
 • Có kh? n?ng ??c hi?u yêu c?u và review các tài li?u ky? thua?t c?a d? án.
 • ?u tiên các ?ng viên có kinh nghi?m làm QA ph?n m?m.
 • Có kh? n?ng thuy?t ph?c, làm vi?c ??c l?p, co? ti?nh chu? ???ng cao và có tinh th?n trách nhi?m.
 • Ky? n?ng tin ho?c v?n pho?ng t??t; có k? n?ng ?ào t?o; có kh? n?ng thuy?t trình tr??c ?ám ??ng.
 • ?u tiên các ?ng viên có ki?n th?c v? ISO, ca?c c?ng cu?, ph??ng pha?p ca?i tiê?n, ?o l???ng hê? th??ng cha?t l???ng.
 1. TUY?N D?NG NH?N VIêN KI?M TH? CH?T L??NG PH?N M?M (QC/TESTER):
 2. M? T? C?NG VI?C:
 • Tham gia kiê?m th?? ca?c pha?n mê?m cu?a c?ng ty
 • ?o?c hiê?u các tài li?u ??c t? yêu c?u, các tài li?u k? thu?t c?a d? án
 • Vi?t tài li?u ki?m th? và lên k? ho?ch test bao g?m: Test plan, Test Scenario, Testcase và chu?n b? d? li?u test
 • Qu?n ly, phan tích, theo d?i và báo cáo k?t qu? test
 • Th?c hi?n các c?ng vi?c khác theo s? phan c?ng c?a qu?n ly tr?c ti?p.

??YêU C?U C?NG VI?C:

 • Có kinh nghi?m t?o test plan, testcase. Có n?n t?ng v? ki?m tra các ?ng d?ng Web, Mobile App, Windows Application
 • Th?c hi?n test theo test plan và test case
 • Report bugs và qu?n ly bugs trên tool (Redmine, Jira…)
 • Co? kiê?n th??c c? ba?n vê? html, Javascript và ca?c hê? qua?n tri? CSDL (SQL, Oracle…)
 • Co? kiê?n th??c c? ba?n vê? an toa?n va? ba?o ma?t th?ng tin
 • Có kinh nghiê?m Automation test la? m??t l??i thê?.
 • Có t? duy logic, kh? n?ng phan tích t?t, vi?t báo cáo và gi?i quy?t v?n ??
 • C?n th?n, t? m? và Giao ti?p t?t
 • Giao ti?p t??t, có kh? n?ng nghiên c?u, làm vi?c theo nhóm ho?c ??c l?p.

?M?C L??NG: Th?a thu?n

QUY?N L?I KHáC:

 • M?c l??ng và thu nh?p h?p d?n.
 • Ch? ?? khen th??ng và phúc l?i phong phú.
 • M?i tr??ng làm vi?c than thi?n, chuyên nghi?p.
 • C? h?i ?ào t?o, phát tri?n và th?ng ti?n.
 • Các ch? ?? theo Lu?t lao ??ng hi?n hành và các phúc l?i theo quy ??nh c?a C?ng ty (ba?o hiê?m FPT Care,…)

?N?I LàM VI?C: TP.HCM

TH?NG TIN LIêN H?:

C?ng Ty C? ph?n Vi?n th?ng FPT (FPT Telecom)

??a ch?: 29B-31B-33B ???ng Tan Thu?n, Khu Ch? xu?t Tan Thu?n, Q7, TP HCM

?? ?ng viên quan tam vui lòng g?i CV qua email ??n h?t ngày 30/04/2019:

Ms Th?o - Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. ???????????? - ?i?n tho?i: 0934.130.479

Ms. H??ng - Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. ???? - ?i?n tho?i: 0934.038.525

??

M? t? c?ng vi?c: (M? t? chi ti?t các nhi?m v? c?ng vi?c ho?c ghi chú: tham chi?u B?n MTCV - ??i v?i v? trí ?? có b?n MTCV)

?Tham gia kiê?m th?? ca?c pha?n mê?m cu?a c?ng ty

?o?c hiê?u các tài li?u yêu c?u, tài li?u ??c t? và các tài li?u thi?t k? d? án

Vi?t tài li?u ki?m th? và lên k? ho?ch test bao g?m: Test plan, Test Scenario, Testcase và chu?n b? d? li?u test

Ki?m th? l?i ph?n m?m sau khi ??i Phát tri?n s?a l?i

Qu?n ly, phan tích, theo d?i và báo cáo k?t qu? test.

Th?c hi?n các c?ng vi?c khác theo s? phan c?ng c?a qu?n ly tr?c ti?p.

Yêu c?u ??i v?i ?ng viên:

Có kinh nghi?m t?o test plan, testcase. Có n?n t?ng v? ki?m tra các ?ng d?ng Web, Mobile App, Windows Application

Th?c hi?n test theo test plan và test case

Report bugs và qu?n ly bugs trên tool (Redmine, Jira…)

Co? kiê?n th??c c? ba?n vê? html, Javascript và ca?c hê? qua?n tri? CSDL (SQL, Oracle…)

Co? kiê?n th??c c? ba?n vê? an toa?n va? ba?o ma?t th?ng tin

Có t? duy logic, kh? n?ng phan tích t?t

Có k? n?ng vi?t tài li?u

C?n th?n, t? m? và Giao ti?p t?t.

Có kh? n?ng phan tích, vi?t báo cáo và gi?i quy?t v?n ??.

Có kinh nghiê?m Automation test (Selenium), API test, Performance test, security test la? m??t l??i thê?

Giao ti?p t??t, có kh? n?ng nghiên c?u, làm vi?c theo nhóm ho?c ??c l?p.

Image

QU?N TR? ??I H?C