L??t xem: 1356

C?ng ty Thiên Ngh?a tuy?n th?c t?p sinh (Sinh h?c, C?ng ngh? k? thu?t hóa h?c)

  1. V? trí th?c t?p: Sales Coordinator for phòng Sales & Marketing
  2. M? t? c?ng vi?c:

+ H? tr? Sales làm h?p ??ng, báo giá

+ Liên h? khách hàng làm nghiên c?u nhu c?u c?a khách cho các?s?n ph?m hóa ch?t c?a c?ng ty

+ H? tr? Sales Admin các c?ng vi?c gi?y t?

???????????? + Các c?ng vi?c theo s? phan c?ng c?a tr??ng phòng Sales & Marketing

  1. Quy?n l?i:

+ Tr? c?p parking fee, ?i l?i 1,000,000 – 2,000,000 VND/tháng

  1. Yêu c?u c?ng vi?c:

+ Làm gi? hành chính th? 2- th? 6 (tùy vào th?i gian h?c t?p c?a sinh viên mà s?p x?p)

+ Ti?ng anh c? b?n

+ Ch?m ch?, ch?u h?c h?i

  1. Th?i gian th?c t?p: 1/4/2019 – 31/12/2019 (tùy vào th?i gian h?c t?p c?a sinh viên mà s?p x?p l?ch th?c t?p)
  2. Yêu c?u chuyên m?n:

+ H?c chuyên ngành c?ng ngh? hóa ho?c sinh h?c

+ Bi?t ti?ng anh c? b?n

  1. Th?ng tin liên h?:

??? C?NG TY TNHH TM DV THIêN NGH?A

?? ?/C: L?u 7, tào nhà Perfect, 150Bis Lê Th? H?ng G?m, P. C?u ?ng L?nh, Q.1

?? ?T: (028) 6299 0540? ?Ext: 19

?? Ng??i liên h?: D??ng Th? Ki?u Oanh

? Phòng Nhan s???

???????????????? Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

???????????????? ?TD?: 0989637827/0903310784

Image

QU?N TR? ??I H?C