L??t xem: 1465

C?ng ty TNHH phát tri?n ph?n m?m Devteam c?n tuy?n v? trí Fresher/ Junior l?p trình Android

?

C?ng ty TNHH phát tri?n ph?n m?m Devteam
c?n tuy?n v? trí Fresher/ Junior l?p trình Android

  1. M? t? chi ti?t c?ng vi?c

???????? Tham gia l?p trình các d? án phát tri?n ?ng d?ng android.

???????? Tri?n khai và h? tr? các c?ng vi?c c?n thi?t trong phát tri?n d? án.

???????? Th??ng xuyên c?p nh?t và duy trì ho?t ??ng t?t cho ?ng d?ng.

???????? Th?c hi?n m?t s? c?ng vi?c khác theo yêu c?u t? c?p trên.

  1. Yêu c?u c?ng vi?c

???????? Có kinh nghi?m t? 6 tháng ??n 1 n?m ? l?nh v?c liên quan.

???????? Có kinh nghi?m v? Java (android studio).

???????? Có ?am mê và tìm tòi v? l?p trình android.

???????? Có k? n?ng chuyên m?n t?t và tinh th?n làm vi?c nhóm.

???????? Là nh?ng con ng??i trách nhi?m, c?n cù, ham h?c h?i.

  1. Các phúc l?i ???c h??ng

???????? M?c l??ng phù h?p v?i n?ng l?c ( t? 8 ??n 12 tri?u ??ng/tháng).

???????? Tr? c?p ?n tr?a: 500.000 ??ng/tháng

???????? Xét duy?t t?ng l??ng 2 l?n/1 n?m.

???????? Th?i gian làm vi?c: 8h ??n 17h (th? 7 ch? làm vi?c bu?i sáng)

???????? ???c cung c?p macbook, iphone, ipad khi làm vi?c.

???????? Tham gia các bu?i du l?ch t?p th? c?a c?ng ty 2 l?n/n?m.

???????? B?o hi?m y t?, b?o hi?m x? h?i, b?o hi?m th?t nghi?p, theo lu?t.

???????? M?i tr??ng làm vi?c tr? trung, n?ng ??ng, hi?n ??i, chuyên nghi?p.

  1. Cách th?c ?ng tuy?n

???????? ?ng viên quan tam, vui lòng g?i CV cho chúng t?i qua ??a ch? email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

???????? M?i v?n ?? th?c m?c, ?ng viên có th? liên h? tr?c ti?p qua s? ?i?n tho?i: 0888 884 410 (Ms. Th?y)

???????? ??a ch? làm vi?c: L?u 2, C4 - C8 B?u Long, Ph??ng 15, Qu?n 10, H? Chí Minh

  1. Quy trình n?p h? s?

B??c 1 : N?p CV qua email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.. Trong email ph?i ghi lu?n m?c l??ng mong mu?n.

B??c 2 : N?u h? s? ??t yêu c?u, chúng t?i s? liên h? b?n ph?ng v?n t?i v?n phòng c?ng ty t?i ??a ch? trên.

B??c 3 : Ph?ng v?n

B??c 4 : Ch? k?t qu?. N?u b?n v??t qua vòng ph?ng v?n, chúng t?i s? liên h? b?n nh?n vi?c

B??c 5 : Nh?n vi?c và b? sung ??y ?? h? s? theo yêu c?u.

?

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C