L??t xem: 1421

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a C?ng ty C? ph?n ??nh V? S?

V? trí tuy?n d?ng: L?p trình viên

S? l??ng: 02

Yêu c?u:

  • H?c ngành C?ng ngh? th?ng tin/ Khoa h?c máy tính/C?ng ngh? ph?n m?m
  • Bi?t l?p trình, có ?am mê ngành l?p trình và có ??nh h??ng theo ngành này.

B?n s? ???c gì khi tham gia cùng chúng t?i:

  • S? ???c ?ào t?o b?i các ti?n b?i trong ngh? theo h??ng L?p trình viên Full-stack
  • C? h?i ???c làm vi?c v?i các d? án quy m? l?n (v?i khách hàng ?a d?ng t? t?t c? các ngành ngh? liên quan ??n ??nh v? và qu?ng cáo).
  • Làm vi?c trong m?i tr??ng chuyên nghi?p và n?ng ??ng.
  • M?c l??ng c?nh tranh, t??ng x?ng v?i kh? n?ng và kinh nghi?m
  • Tham gia BHXH theo quy ??nh.
  • H? tr? h?c phí các khóa h?c IT có liên quan, nh?m b? tr? cho C?ng vi?c c?a c?ng ty.
  • Th?i gian làm vi?c: t? 8h30- 17h30, ngh? chi?u th? 7, CN

M?i th?ng tin liên h? và n?p h? s?:

Phòng Nhan s? - C?ng ty CP ??nh V? S?

* Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

' Phone: 028 6290 7088 ( Ext: 23) g?p Ms.Van

% Address:? 5-7 Hoàng Vi?t P.4 Q.Tan Bình, TP.HCM

Image

QU?N TR? ??I H?C