L??t xem: 1239

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a C?ng ty TNHH Gi?i pháp LAK

?

 1. V? trí tuy?n d?ng: NH?N VIêN QA/ TESTER L?NH V?C C?NG NGH? TH?NG TIN
 2. S? l??ng: 5
 3. M? t? c?ng vi?c:
 • Ki?m th? các ?ng d?ng trên n?n t?ng H?H Windows;
 • S? d?ng các c?ng c? th? c?ng ho?c t? ??ng hóa ?? th?c hi?n các b??c ki?m th?;
 • Xem xét các ph??ng pháp ki?m th? và ?? xu?t k? ho?ch ki?m th? cho các d? án ph?n m?m m?i ho?c c?p nh?t ph?n m?m s?n có.
 1. Yêu c?u c?ng vi?c:
 • T?t nghi?p ??i h?c/ Cao ??ng C?ng ngh? th?ng tin, Khoa h?c máy tính ho?c t??ng ???ng;
 • Có ki?n th?c v? m?ng ki?m th? ph?n m?m;
 • Ki?n th?c v? an ninh m?ng là m?t l?i th?;
 • Có k? n?ng v? Java và / ho?c Python và ng?n ng? k?ch b?n (shell bash) là ?i?m c?ng;
 • Tham gia vào các giai ?o?n khác nhau c?a quá trình phát tri?n ph?n m?m, bao g?m ki?m tra tích h?p, ch?c n?ng, h? th?ng, ch?p nh?n và h?i quy;
 • Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p c?ng nh? làm vi?c nhóm;
 • ??c hi?u ???c ti?ng Nh?t c?ng là m?t l?i th?.
 1. Quy?n l?i ???c h??ng:
 • M?i tr??ng làm vi?c than thi?n, n?ng ??ng. ???c ?ào t?o thêm ?? nang cao nghi?p v? chuyên m?n;
 • M?c l??ng: t? 7.000.000 ??n 12.000.000 VND (tùy n?ng l?c)
 • T?ng l??ng theo hi?u qu? c?ng vi?c ;
 • Th??ng l??ng tháng th? 13 theo hi?u qu? c?ng vi?c;
 • Tham gia ??y ?? các ch? ?? dành cho ng??i lao ??ng theo nh? quy ??nh pháp lu?t hi?n hành (BHYT, BHXH, BHTN…)
 • B?o hi?m Ch?m sóc s?c kh?e toàn di?n khi ky k?t H?L? chính th?c;
 • Khám s?c kh?e hàng n?m;
 • Du l?ch hàng n?m.
 1. Th?i gian làm vi?c:
 • 48 ti?ng/ tu?n
 • T? Th? 2 ??n Th? 6: 8h30 ??n 17h30
 • Th? 7 là ngày làm vi?c linh ho?t: ch? ?i làm khi có yêu c?u c?a c?ng ty.
 1. ??a ?i?m làm vi?c: Tòa nhà EverRich Infinity, 290 An D??ng V??ng, Ph??ng 4, Qu?n 5, Tp. HCM
 2. Th?ng tin liên h?:
 • Khanh – HR
 • Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.
 • S?T: 028 6275 6257 – 090 3300 962
Image

QU?N TR? ??I H?C