L??t xem: 1282

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a C?ng ty Poly-Poxy Coatings Vi?t Nam

NH?N VIêN QC : 2 ng??i

Tóm t?t c?ng vi?c

  • H? tr? th?c hi?n và giám sát tiêu chu?n, ph??ng pháp và quy trình ki?m soát ch?t l??ng ?? gi?m thi?u sai sót, c?i thi?n và nang cao ch?t l??ng d? li?u t?ng th?.
  • Th?c hi?n các nhi?m v? thí nghi?m, tham gia vào m?i tr??ng làm vi?c nhóm trong phòng thí nghi?m.
  • Xác ??nh t?t c? các s?n ph?m và v?t li?u kh?ng ?áp ?ng các th?ng s? k? thu?t. H? tr? trong vi?c ch?p nh?n ho?c t? ch?i thành ph?m. Sau ?ó báo cáo cho Senior Qc Associate, Qc Executive
  • H? tr? vi?c th?c hi?n các tiêu chu?n, ph??ng pháp và quy trình ki?m soát ch?t l??ng.

H? tr? trong vi?c duy trì và s?a ??i các tài li?u, ch?ng ch?, quy trình, h??ng d?n s? d?ng và báo cáo QC

Yêu c?u kinh nghi?m và chuyên m?n

  • T?t nghi?p cao ??ng tr? lên
  • ?u tiên có kinh nghi?m làm QC v? ngành hóa ch?t, s?n ph? ho?c liên quan.

?u tiên ?ng viên bi?t ti?ng Anh ho?c ti?ng Trung

Chi ti?t c? th? c?ng vi?c và m?c l??ng s? ???c trao ??i tr?c ti?p khi ph?ng v?n.

??a ?i?m làm vi?c:?? C?ng ty TNHH Poly-Poxy Coatings Vi?t Nam

S? 11 VSIP, ???ng s? 2, KCN Vi?t Nam-Singapore, Bình Hòa, Thu?n An, Bình D??ng

Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.???????????????????? S?T: 0274 3712127/ 0274 3712128

Ho?c liên h? tr?c ti?p ??n Phòng Nhan S? : 0975011518 (Ms Hoài).

Th?i gian nh?n h? s?: B?t ??u t? ngày 26/06/2019 ??n khi tuy?n ???c ?ng viên.

?

Image

QU?N TR? ??I H?C