L??t xem: 4637

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a C?ng ty B?ch Kim Toàn C?u

C?ng ty B?ch Kim Toàn C?u là c?ng ty 100% v?n ??u t? n??c ngoài t? M?, chuyên v? thi?t k?, xay d?ng và t? v?n k? thu?t c?ng nghi?p nhà g?.

V?n phòng ??t t?i: Tòa nhà A5, L? s? A5, khu E-Office (khu VP cao c?p), ???ng Sáng T?o, KCX Tan Thu?n, P. Tan Thu?n ??ng, Qu?n 7, TP. HCM

Hi?n t?i, C?ng ty chúng t?i c?n tuy?n v? trí sau: ???????????

 • Nhan Viên K? Thu?t
  S? l??ng c?n tuy?n: 60 ng??i hàng tháng, các ??t b?t ??u ?i làm g?n nh?t là 01/07/2019 & 15/07/2019.

Yêu c?u chung:

 • Trình ??: T?t nghi?p ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên - T?t c? các ngành kh?i k? thu?t.
 • ?u tiên cho các b?n sinh viên m?i ra tr??ng.
 • Có kh? n?ng ??c hi?u b?n v? k? thu?t.
 • Bi?t Autocad.
 • Bi?t s? d?ng nhi?u ph?n m?m, ??c bi?t Revit là m?t l?i th?.
 • Anh v?n giao ti?p c? b?n t?t.
 • Ch?u khó, ham h?c h?i, nhi?t tình, trung th?c, g?n bó lau dài.

Ch? ?? l??ng, phúc l?i & th?i gian làm vi?c:

 • L??ng kh?i ?i?m: L??ng c?nh tranh, h?p d?n. Sau th?i gian th? vi?c, C?ng ty s? offer m?t m?c l??ng cao h?n, tùy thu?c kh? n?ng & n?ng l?c c?a m?i ng??i.
 • C?ng ty cung c?p ?n tr?a (mi?n phí) t?i v?n phòng.
 • C?ng ty có tháng l??ng 13 và th??ng hi?u su?t hàng n?m cho nhan viên.
 • Sau th?i gian th? vi?c, ngoài BHXH, BHYT & BHTN theo qui ??nh nhà n??c, C?ng ty mình có mua thêm BH S?c Kh?e c?a PVI – Aon Care, BH Tai N?n 24/24, khám s?c kh?e ??nh k? hàng n?m cho toàn th? nhan viên.
 • C?ng ty th??ng xuyên cho các nhan viên khá, gi?i tham gia các l?p anh v?n do giáo viên b?n x? ??ng l?p t?i C?ng ty.
 • C? h?i hu?n luy?n: Th??ng xuyên ???c ?ào t?o b?i các chuyên gia trong n??c và n??c ngoài; c? h?i ???c g?i sang M?, úc,… ?ào t?o m?i tháng (c?ng ty tr? toàn b? chi phí).
 • C?ng ty có phòng t?p gym, bóng ?á, c?u long, yoga, zumba,…t?i v?n phòng cho toàn th? nhan viên dùng sau gi? làm vi?c.
 • Các ph? c?p khác: Mi?n phí g?i xe, ?? u?ng, ??ng ph?c, nón b?o hi?m,…
 • Th?i gian làm vi?c: 05 ngày/ tu?n (t? th? hai ??n th? sáu), 13 ngày ngh? phép/ n?m.

H? s? yêu c?u: Vui lòng g?i CV b?ng TI?NG ANH qua trang web c? h?i ngh? nghi?p c?a c?ng ty chúng t?i ho?c g?i mail cho Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó., c?m ?n!

Th?ng tin liên h?:

 • Ng??i liên h?: Ms Trúc Lê, HP: 0908.341706
 • Ho?c Trúc Nguy?n, Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó., Tel.: 028 - 83620 7740 (Ext.: 33)

Ng??i trúng tuy?n s? ???c ?ào t?o chuyên m?n v? nhà g?, làm vi?c trong m?i tr??ng chuyên nghi?p ??t tiêu chu?n qu?c t? cùng các ch? ?? l??ng th??ng h?p d?n. Ngoài ra còn có c? h?i ?ào t?o t?i n??c ngoài nh? M?, úc, New Zealand, Canada, áo,…

Image

QU?N TR? ??I H?C