L??t xem: 831

C?ng ty ATZ Software Solutions c?n tuy?n Intern/Fresher

TH?NG BáO?

?C?ng ty?ATZ Software Solutions c?n tuy?n Intern/Fresher

?

1. V? c?ng ty:

 • Thành l?p n?m 2017.
 • Quy m? d??i 10 ng??i.
 • V?n phòng làm vi?c t?i: B14, ???ng s? 30, Tr?n N?o, P.Bình An, Q.2 (chan c?u Sài Gòn).
 • C?ng ty chuyên v? s?n xu?t ph?n m?m (trên n?n t?ng web) và nh?n làm outsource cho c?ng ty n??c ngoài.

?2.?V? nhu c?u tuy?n d?ng:

 • Trình ?? m?i t?t nghi?p, v? trí Intern/Fresher (3-5 ng??i), m?c l??ng t? 350 ??n 1,000USD tùy th?a thu?n và trình ??.
 • S? l??ng: 5
 • Yêu c?u:
  • Ti?ng Anh m?c ?? trung bình (có kh? n?ng t? tìm th?ng tin b?ng ti?ng Anh trên Internet)
  • Hi?u bi?t m?c ?? t?t v? SQL
  • Hi?u bi?t m?c ?? t?t v? thu?t toán
  • ?i?m c?ng n?u bi?t v? Microsoft .NET
  • ?i?m c?ng n?u bi?t v? Android/iOS l?p trình
  • ?i?m c?ng n?u bi?t v? ERP
 • M? t? c?ng vi?c:
  • Phát tri?n ph?n m?m
  • Làm vi?c v?i khách hàng ?? l?y th?ng tin h? tr? cho c?ng vi?c
  • B?o trì ph?n m?m, s?n ph?m ?? làm
  • Vi?t tài li?u v? ph?n m?m ?? bàn giao s?n ph?m

3.?Phúc l?i bao g?m:

 • Th??ng tháng 13
 • Xem xét t?ng l??ng m?i 6 tháng
 • Tr? c?p ?n tr?a và ?i?n tho?i h?ng tháng
 • Tr? c?p ti?n x?ng di chuy?n
 • Tr? c?p các ho?t ??ng th? thao
 • Khám s?c kh?e ??nh k? h?ng n?m
 • Du l?ch trong ho?c ngoài n??c h?ng n?m
 • L?p h?c ti?ng Anh mi?n phí

?

Do c?ng ty quy m? nh? nên vi?c ?ng c? vi?c có th? h?c h?i kinh nghi?m r?t nhi?u và d? dàng vì ?ng c? viên s? ???c ti?p c?n ??n nhi?u khau khác nhau trong vi?c phát tri?n ph?n m?m.

4. Th?ng tin liên l?c:

Email tuy?n d?ng: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

S? ?i?n tho?i liên l?c: ?ào Minh Ph??ng 0931254678

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C