L??t xem: 4862

PTN AILab th?ng báo tuy?n d?ng C?ng tác viên

TH?NG BáO

Tuy?n d?ng C?ng tác viên c?a Phòng thí nghi?m AILab?

?

? ? ?Nh?m tri?n khai phát tri?n d? án c?a PTN AILab, Tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên - n?i th?c hi?n các nghiên c?u chuyên sau v? l?nh v?c trí tu? nhan t?o - th?ng báo tuy?n d?ng C?ng tác viên nh?p d? li?u.

1. M? t? c?ng vi?c:?Nghe ?o?n am thanh v?i n?i dung c?a các cu?c h?p Qu?c h?i, nh?p l?i chính xác nh?ng gì ?? nghe ???c.

2. S? l??ng tuy?n d?ng: 30 ng??i

3. ?i?u ki?n:?Có tinh th?n trách nhi?m trong c?ng vi?c.

4. Th?i gian và ??a ?i?m làm vi?c:

- Th?i gian: theo kh?i l??ng nh?p li?u (th?i l??ng am thanh ?? x? ly).

- B?t ??u làm vi?c ngay sau khi ??ng ky th?ng tin.

? ? ?**L?u y: ??i v?i b?n l?n ??u tiên nh?p li?u, liên h? V?n phòng Th?ng tin, Trung tam ?ào t?o Qu?c t? ITEC (Gi?ng ???ng 1, Tr??ng ?H KHTN, 227 Nguy?n V?n C?, P.4, Q.5, TP.HCM) t? 8g – 11g30 Th? 2 ??n Th? 6 hàng tu?n, g?p Ch? Nhi ?? ???c h??ng d?n và nh?n d? li?u.

- ??a ?i?m làm vi?c: t? do.

5. Quy?n l?i:

- M?c l??ng:

+ 150.000 ??ng/gi? am thanh c?n nh?p li?u

+ 75.000 ??ng/gi? am thanh nghe và ki?m tra l?i

B?n nào quan tam vui lòng ??ng ky t?i:

?? bi?t thêm th?ng tin chi ti?t, b?n có th? g?i email v?: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

Th?i h?n nh?n ??ng ky: t? ngày ra th?ng báo ??n h?t ngày 15/11/2019.

Image

QU?N TR? ??I H?C