L??t xem: 1612

Th?ng báo tuy?n Tr? ly Giáo v?

TH?NG BáO

Khoa C?ng ngh? Th?ng tin tuy?n Tr? ly Giáo v?

?

? ? ? Khoa C?ng ngh? Th?ng tin - Tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên (?HQG-HCM) là m?t trong nh?ng ??n v? ?ào t?o l?nh v?c C?ng ngh? Th?ng tin hàng ??u trong khu v?c. ?? phát tri?n ??i ng? h? tr? chuyên nghi?p ?áp ?ng yêu c?u ?ào t?o ch?t l??ng cao, Khoa c?n tuy?n d?ng v? trí Tr? ly Giáo v? v?i th?ng tin nh? sau:

1. M? t? c?ng vi?c:

Th?c hi?n các c?ng vi?c liên quan ??n c?ng tác qu?n ly ?ào t?o (b?c ??i h?c, Sau ??i h?c) t?i Khoa: tham m?u Ban ch? nhi?m Khoa k? ho?ch gi?ng d?y, th?i khóa bi?u; liên h? v?i gi?ng viên, h? tr? gi?ng viên liên quan ??n ho?t ??ng gi?ng d?y; h??ng d?n, gi?i ?áp th?c m?c sinh viên v? quy ch?, k? ho?ch h?c t?p, ch??ng trình ?ào t?o; qu?n ly vi?c ??ng ky h?c ph?n qua m?ng;…

2. Yêu c?u:

 • Có trình ?? ??i h?c tr? lên.
 • Hi?u bi?t v? nghi?p v? hành chính và c?ng tác v?n phòng. S? d?ng thành th?o các ph?n m?m ?ng d?ng trong v?n phòng.
 • S? d?ng ???c ít nh?t m?t ngo?i ng?.
 • Có k? n?ng giao ti?p và làm vi?c nhóm t?t; có kh? n?ng s?p x?p và ?i?u ph?i c?ng vi?c.
 • Trung th?c, c?n th?n, t?n tình, có kh? n?ng ch?u ???c áp l?c trong c?ng vi?c.
 • Cam k?t làm vi?c lau dài.

3. Quy?n l?i:

 • L??ng c? b?n: theo quy ??nh c?a Nhà n??c.
 • Nh?n ???c các kho?n ph? c?p, phúc l?i, b?o hi?m, ?u ??i, ngh? phép theo quy ??nh.
 • ???c c? tham gia b?i d??ng chuyên m?n, t?p hu?n, nang cao trình ??, k? n?ng,…

Các ?ng viên quan tam ??n c?ng vi?c nêu trên vui lòng th?c hi?n b? h? s? g?m:

 • B?n gi?i thi?u b?n than (t? vi?t)
 • Ly l?ch cá nhan
 • Các v?n b?ng, ch?ng ch? nh?m ch?ng minh n?ng l?c và kh? n?ng làm vi?c. (Các v?n b?ng, ch?ng ch? ch? c?n b?n sao, kh?ng c?n ch?ng th?c. B?n sao có ch?ng th?c c?n n?p khi th?c hi?n h?p ??ng làm vi?c).

Vui lòng g?i h? s? ?ng tuy?n (d?ng b?n m?m) tr??c ngày 18/02/2020 ??n:

? ? ? ? B? ph?n tuy?n d?ng, Khoa C?ng ngh? Th?ng tin

? ? ? ? Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

Các ?ng viên ?áp ?ng yêu c?u s? ???c m?i ph?ng v?n tr?c ti?p.

Image

QU?N TR? ??I H?C