L??t xem: 3028

C? quan ?HQG-HCM tuy?n d?ng viên ch?c

Ngày 18/10, C? quan ?HQG-HCM ?? ra th?ng báo tuy?n d?ng viên ch?c làm vi?c t?i Nhà ?i?u hành ?HQG-HCM. S? l??ng c?n tuy?n: 1 chuyên viên Ban Thanh tra - Pháp ch?, 1 chuyên viên Ban C?ng tác Sinh viên, 1 chuyên viên Ban K? ho?ch - Tài chính.

H? s? n?p tr?c ti?p ho?c g?i email theo ??a ch?: Phòng T? ch?c - Hành chính, V?n phòng ?HQG-HCM Phòng 319, Nhà ?i?u hành ?HQG-HCM, P.Linh Trung, Q.Th? ??c; Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.?
Th?i h?n n?p h? s?: t? ngày ra th?ng báo ??n ngày 17/11/2017.

C? quan ?HQG-HCM là t? ch?c tham m?u, giúp vi?c cho Ban Giám ??c ?HQG-HCM th?c hi?n các ch?c n?ng, nhi?m v? nh?m m?c tiêu xay d?ng ?HQG-HCM tr? thành trung tam ?ào t?o ??i h?c, sau ??i h?c và nghiên c?u khoa h?c - c?ng ngh? ?a ngành, ?a l?nh v?c, ch?t l??ng cao, ??t trình ?? tiên ti?n, làm nòng c?t cho h? th?ng giáo d?c ??i h?c, ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n kinh t? - x? h?i.

Xem chi ti?t th?ng báo??t?i ?ay

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Thongbao tuyen dung ?HQG.pdf)Thongbao tuyen dung ?HQG.pdf 122 kB24-10-201724-10-2017
Image

QU?N TR? ??I H?C